روز ملی دریای خزر نشست تخصصی: "گذشته، حال و آینده دریای خزر، آینده پژوهی"

کلید واژه ها: کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی پژوهشکده علوم زمین دریای خزر روز ملی دریای خزر