سومین کنفرانس بین المللی علوم کواترنری، سومین کنفرانس ایران، تهران ۱۴۰۲

 

Link 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی پژوهشکده علوم زمین