فراخوان بورسیه پژوهشی دوجانبه مؤسسه دآآد

 
❗️رشته تحصیلی: تمامی رشته‌ها 
❗️گروه مخاطب: اساتید دانشگاهی و مؤسسات پژوهشی
❗️مهلت درخواست: 31 آگوست 2022

کلید واژه ها: کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی یونسکو پژوهشکده علوم زمین