نوزدهمین سالگرد زلزله بم (۶.۶ مگاوات)، ۲۶ دسامبر ۲۰۰۳

کلید واژه ها: کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی پژوهشکده علوم زمین