استراتژی پژوهشکده علوم زمین

استراتژی پژوهشکده علوم زمین 

برنامه اجرایی پژوهشکده از سال 1391 تا کنون
به طوری که چشم انداز و راهبرد معنی دار معمول برای هر سازمانی فلج کننده است و بدون آنها اولویت-بندی فعالیت ها برای یک سازمان پژوهش و فناوری بسیار مشکل بوده و اغلب منجر به توزیع ناکافی و پراکنده منابع پروژهای در سطح سازمان خواهد شد بدون اینکه در هیچ قسمتی حداقل منابع لازم وجود داشته باشد. در نتیجه راه مقابله با این چالش، برداشتن گام عملی برای تعریف و پیاده سازی یک راهبرد جدید است. انجام پروژه های پژوهشی، توسعه و اولویت بندی آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است.  
پیاده سازی و کنترل استراتژی و همچنین ارزیابی عملکرد سیستم، موفقیت سازمان را در این مسیر تضمین می کند. در راستای معرفی ابزاری برای پیاده سازی و کنترل استراتژی، پژوهشکده علوم زمین به عنوان یک سازمان پژوهش و فناوری دولتی ارزیابی می شود. بر این مبنا، ضمن مرور اجمالی بر تعریف سازمان های پژوهش و فناوری، چالش های پیش روی آنها شرح و ماموریت پژوهشکده مرور می شود. همچنین با معرفی روش کارت امتیازی متوازن (BSC) به عنوان ابزاری برای اندازه گیری عملکرد سازمان و همچنین ابزاری برای پیاده سازی و کنترل استراتژی به بررسی ابعاد این متدلوژی و جنبه های مختلف این روش پرداخته می شود. در نهایت در بخش سوم با توسعه مدل کارت امتیازی متوازن برای فعالیت های تحقیق و توسعه، مدل پیشنهادی برای این حوزه ارائه خواهد شد.
با توجه به مطالب گفته شده در ارتباط با اتخاذ استراتژی و برنامه های راهبردی، این 
پژوهشکده سعی در تدوین و پیاده سازی استراتژی برای سازمان خود نموده است. این گزارش در راستای پیاده سازی برنامه راهبردی این سازمان می باشد. 
از آنجایی که سازمان های علم و فناوری، در راستای اجرای ماموریت خود نیازمند توسعه خوب و صحیح استراتژی کسب و کار و انجام عملیات موثر در توسعه عملیات خود می باشند. چهارچوبی که بتواند به دستیابی برابر بین این دو کمک کند و یک سیستم مدیریت، 
امروزه بسیاری از موسسات پژوهش وفناوری با چالش های بزرگ راهبردی و عملیاتی روبرو هستند عملکرد باشد BSC است که یک مفهوم دو بعدی در سیستم های مدیریتی القا می کند زیرا هم می تواند سیستمی برای مدیریت بر استراتژی شرکت باشد و هم سیستمی برای اندازه گیری به کار رود. به دلیل ماهیت چند بعدی پژوهشکده علوم زمین در زمینه ادای مسئولیت در مرحله اول در قبال سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و از این رهگذر در قبال بخش های دولت، در تدوین کارت امتیاز متوازن از وجه ذی نفعان به جای وجه مشتری استفاده گردیده است. برای ایجاد نقشه هایی استراتژی پژوهشکده، می بایست ابتدا از تعامل و پوشش دهی کامل استراتژی هایی تدوین شده در بخش های قبلی با چهار منظر اطمینان حاصل نمود. وجوه فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری، استراتژی را ایجاد و شیوه پیاده سازی آن را توصیف می کنند. پژوهشکده باید بر فرآیندهای مهم داخلی موثر و هماهنگ، که چگونگی خلق و حفظ ارزش را تعیین و ارزش متمایزی به مشتری ارائه می کنند و برای تقویت بهره وری و تامین اعتبار سازمان مهم تر هستند، تمرکز داشته باشد.

فرآیندهای داخلی نیز به چهار دسته ذیل تقسیم می شود:
ای قوی تر هر یک از این موارد شامل صدها زیر فرایند است که به طرق مختلفی ارزش آفرینی می کنند. مدیرانی که از هنر استراتژی استفاده می کنند، باید فرآیندهای مهمی را که برای خلق و ارائه ارزش متمایز به مشتری اهمیت دارند، تعریف نمایند. این فرآیندهای با اهمیت را مضامین استراتژیک می نامیم. در همین رابطه بیان ماموریتی که با مشارکت مدیران پژوهشکده، مدیران و مشاوران سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و تیم مطالعاتی تدوین شده به شرح زیر است: 

• مدیریت عملیاتی و مدیریت پروژه: خدمات به مشتری و یا اجرای پروژه؛
• مدیریت مشتری: ایجاد و تقویت روابط با مشتریان؛
• نوآوری: توسعه فعالیت ها، خدمات، فرایندها و روابط جدید؛
• مسئولیت های قانونی و اجتماعی: تبعیت از قوانین و انتظارات اجتماعی و ایجاد جامعه

  •  ماموریت پژوهشکده علوم زمین

ماموریت پژوهشکده علوم زمین، انجام پژوهش های کاربردی و توسعه ای علوم زمین اعم از زمین شناسی و اکتشافی به جهت کمک به افزایش توان و اطالعات علمی علوم زمین کشور است. این وظیفه را از طریق تولید، نشر، توسعه و ترویج و آموزش دانش علوم زمین انجام می دهد و تالش دارد تا از این طریق پاسخگوی نیازهای تحقیقاتی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی داخلی و خارجی باشد و در این راستا از امکانات و منابع بالقوه و بالفعل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی استفاده بهینه می کند.

  •  چشم انداز پژوهشکده علوم زمین 

پژوهشکده تالش دارد در پژوهش های کاربردی و توسعه ای علوم زمین پیشگام، مرجع در سطح ملی، معتبر و شناخته شده در سطح بین المللی باشد.
 

  • اهداف پژوهشکده

• کمک به سیاستگذاری صحیح در علوم زمین و برنامه های توسعه ملی از طریق ایفای کامل نقش پژوهشی خود در قبال کشور، وزارت عتف، وزارت صمت، سازمان مادر (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور) و سایر متقاضیان.
• کمک به حل مسائل و مشکلات کشور که علوم زمین می تواند در حل آن موثر واقع شود از قبیل مخاطرات طبیعی، اکتشاف مواد معدنی، جلوگیری از خام فروشی با دانش فرآوری، مسائل مرتبط با آب و غیره.
• کمک به افزایش توان و اطلاعات علمی علوم زمین کشور.
• افزایش خود باوری و خود اتکایی در زمینه های مالی، معاملاتی و استخدامی.
• پیشرو در نوآوری و تکنولوژی.

 

  • ارزش های اساسی پژوهشکده علوم زمین عبارتند از:

• رعایت ارزش های دینی، اخالقی و حرفه ای ازجمله رعایت امانت داری، قانون مداری، احترام به مالکیت های مادی، فکری و معنوی و حفظ کرامت انسانی.
• انجام امور و خدمت رسانی به صورت بی وقفه، با کیفیت، سریع، روان، سهل، مؤثر و متواضعانه به ذی نفعان و متقاضیان و کسب رضایت آنان.

• نقش آفرینی موثر و کارآمد در عرصه های علمی مرتبط با علوم زمین در سطح ملی و بین المللی.
• نقش آفرینی موثر و کارآمد در برنامه های توسعه ملی.
• استفاده از تمام ظرفیت فکری اندیشمندان، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی داخلی و خارجی.
• همکاری کامل و برآورده نمودن نیازهای پژوهشی، تحقیقاتی و علمی سازمان مادر(سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور) به طور خاص و سایر بخش های دولتی و غیر دولتی کشور به طور عام.