مقالات علمی سال ۱۳۹۶

 

فهرست:

 1. مدادی، م؛ مصدق، ح؛ آل علی، س. ح؛ مجیدی فرد، م. ر . (1395). "تنوع زیستی دیرینه روزن بران کوچک پرمین (یاختاشین تا جلفین) بر پایه چینه نگاری سنگی و زیستی در برش آبگرم قزوین". فصلنامه علوم زمین، شماره، 101. 127-138
 2. عباسی، س؛ حمدی، ب؛ مجیدی فرد، م. ر . (1395). "بقایای ماهی های دونین در برش های اینلانقره، ایلانلو و پیراسحاق، شمال باختری ایران". فصلنامه علوم زمین، شماره، 101. 277-286
 3. بهرام پور، م؛ لطفی، م؛ اکبرپور، ا ؛ بهرام پور، ا . (1395). "پترونز ئوشیمی، مطالعه میانبارهای سیال و نقش توده های نیمه آتشفشانی در زایش مس محدوده چاه مورا، شمال ترود". فصلنامه علوم زمین، شماره، 102. 117-136
 4. چیذری، ش؛ نظری، ح؛ کریمی باوندپور، ع. ر؛ فتوت، م؛ ملک محمودی، م. (1395). "بررسی هندسه آبخوان دشت صحنه-بیستون بر پایه پژوهش های ریخت زمین ساختی و گسلش جنبا، استان کرمانشاه، ایران". فصلنامه علوم زمین، شماره، 102. 197-206
 5. براتی، م؛ طالع فاضل،ا؛ اکبرپور، ا؛ طلایی، ب؛ مصلحی،م . (1396). "مطالعه منشأ کانسار فلوریت قهرآباد با استفاده از سیالات درگیر، جنوب شرق سقز، استان کردستان". مجله زمین شناسی اقتصادی، شماره، 1. جلد 9.  235-248
 6. رحیمی، آ؛ آدابی، م. ح؛ آقانباتی، س. ع؛ مجیدی فرد، م. ر؛ جمالی، ا. م. (1396). "سنگ نگاری و ژئوشیمی دولومیت های سازند شتری در برش کلمرد، ایران مرکزی". فصلنامه علوم زمین، شماره، 103. 61-72
 7. صالحی پور میلانی، ع؛ یمانی، م؛ مقیمی، ا؛ لک، ر؛ جعفر بیگلو، م؛ محمدی، ع. (1396). "بررسی شواهد رسوبی نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه در کواترنری". پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، شماره، 1. 1-20
 8. نوری، ش؛ قاسمی نژاد، امجیدی فرد، م. ر. (1396). "پالینواستراتیگرافی و پالینوفاسیس سازند سنگانه در برش دهانه غلامان در کپه داغ مرکزی". فصلنامه علوم زمین، شماره، 104. 103-112
 9. آقاجری، ل، ا؛ علوی، س. ا؛ قاسمی،م. ر؛ کاوسی، م.ع . (1396). "پهنه بندی ساختاری و ریخت زمین ساختی کپه داغ خاوری". فصلنامه علوم زمین، شماره، 104. 125-134
 10. نژاد افضلی، ک؛ لک، ر؛ قرشی، م. (1396). "بررسی تغییرات ژئومورفولوژیکی و ویژگی های رسوب گل فشان ناپگ، مکران، ایران". فصلنامه علوم زمین، شماره، 104. 261-266
 11. عبادی، ل، ا؛ علوی، س. ا؛ قاسمی،م. ر . (1396). "رمز گشایی تغییرات میدان تنش با استفاده از واکاوی زمین ساخت شکننده در گستره شهر بابک". فصلنامه علوم زمین، شماره، 105. 81-96
 12. رضایی نژاد، س؛ شیخ الاسلامی،م. ر؛ رشیدنژاد عمران، ن. ا؛ پشت کوهی، م. (1396). "عناصر ساختاری مجموعه دگرگون جنوب محلات". فصلنامه زمین شناسی ایران، شماره، 43. 119-132
 13. امیرانلوی، هـ؛ پورکرمانی، م؛ دبیری، ر؛ قرشی، م؛ بوذری، س. (1396). "محاسبه بیشینه شتاب لرزه ای گسل شمال تبریز با استفاده از شبیه سازی لرزه ای چشمه گسل محدود". فصلنامه علوم زمین، شماره، 105. 139-198
 14. کوثری، ا؛ بحرودی، ع؛ طالبیان، م؛ چهرازی، ع. (1396). "بررسی خاستگاه گسل ها و شکستگی ها بر پایه داده های زیرسطحی و مدل سازی تجربی؛ یکی از میدان های هیدروکربوری خاور خلیج فارس". فصلنامه علوم زمین، شماره، 105. 157-166
 15. شهسواری علویجه، ب؛ رشیدنژاد عمران، ن. ا؛ قلمقاش، ج. (1396). " سنگ نگاری، ژئوشیمی و ژئوکورنولوژی مجموعه نفوذی ندوشن، باختر یزد". فصلنامه علوم زمین، شماره، 105. 215-232
 16. رهبری، هـ؛ رشیدنژاد عمران، ن. ا؛ خلعت بری جعفری، م. (1396). " ژئوشیمی خاستگاه ژئودینامیکی و منشد احتمالی ارتوگنیس های کوهستان بلقیس، شمال باختری ایران". فصلنامه علوم زمین، شماره، 106. 77-88  

Contents

 1. Sheikholeslami, M. R. Tectonosedimentary evolution of the basins in Central Alborz, Iran(2018). GEOSCIENCES 106 (2018) 29-38   
 2. Ballato, P., Cifelli, F., Heidarzadeh, G., Ghassemi, M. R., Wickert, A. D., Hassanzadeh, J., Dupont-Nivet, G., balling, P., Sudo, M., Zeilinger, G., Schmitt, A. K., Mattei, m., Strecker, M. R. (2016). "Tectonosedimentary evolution of the northern Iranian Plateau: insights from middle–late Miocene forelandbasin deposits". Basin Research, 29(4), 1-30.
 3. Su, Z., Wang, E. C., Hu, J. C., Talebian, M., & Karimzadeh, S. (2017). "Quantifying the Termination Mechanism Along the North Tabriz-North Mishu Fault Zone of Northwestern Iran via Small Baseline PS-InSAR and GPS Decomposition". IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 10(1), 130-144.
 4. Zadesmaeil, M., Majidifard, M. R., Vaziri, S. H., & Jahani, D. (2017). "Reineckeiidae (Ammonoidae) Family of the Dalichai Formation in Damghan Area (East Alborz), Iran". Open Journal of Geology, 7(6).
 5. Nabavi, S. T., Alavi, S. A., Mohammadi, S., Ghassemi, M. R., & Frehner, M. (2017). "Analysis of transpression within contractional fault steps using finite-element method". Journal of Structural Geology, 96, 1-20.
 6. Faridi, M., Burg, J. P., Nazari, H., Talebian, M., & Ghorashi, M. (2017). "Active faults pattern and interplay in the Azerbaijan region (NW Iran)". Geotectonics, 51(4), 428-437.
 7. Majidifard, M. R., Fuersich, F., Keupp, H., & Seyed Emami, K. (2017). "Lower Tithonian ammonites from the Chaman Bid Formation in northeastern Iran, Koppeh-Dagh Basin". Geopersia, 7(1), 11-26.
 8. Vosoogh, A., Saeedi, M., & Lak, R. (2017). "Metal fractionation and pollution risk assessment of different sediment sizes in three major southwestern rivers of Caspian Sea".  Environmental Earth Sciences, 76(7), 292.
 9. Davoodi, H., Gharibreza, M., Negarestan, H., Mortazavi, M. S., & Lak, R. (2017). "Ecological risk assessment of the Assaluyeh and Bassatin estuaries (northern Persian Gulf) using sediment quality indices". Estuarine, Coastal and Shelf Science, 192, 17-28.
 10. Alaei, M., Dehbozorgi, M., Ghassemi, M. R., & Nozaem, R. (2017). "Evaluation of relative tectonic activity of Buin Zahra-Avaj area, northern Iran". Arabian Journal of Geosciences, DOI 10.1007/s12517-017-3025-x , 10(10), 229.
 11. Amiri, V., Nakhaei, M., & Lak, R. (2017). "Using radon-222 and radium-226 isotopes to deduce the functioning of a coastal aquifer adjacent to a hypersaline lake in NW Iran". Journal of Asian Earth Sciences, 147, 128-147.
 12. Majidifard, M. R., Theodor Fursich, F., Keupp, H., Seyed Emami, K.(2017). " Lower Tithonian ammonites from the Chaman Bid Formation in northeastern Iran, Koppeh-Dagh Basin". Geopersia, DOI: 10.22059/geope.2017.212475.648265,  7 (1), 11-26.
 13. Barzegari, A., Ghorashi, M ., Nazari, H., Fontugne, M.,  Shokri, M. A.,  Pourkermani, M. (2017). " Paleoseismological Analysis Along the Astara Fault System (Talesh Mountain, North Iran)". Acta Geologica Sinica, 5(91), 1553-1572.
 14. Nabavi, S. T., Alavi, S. A., Mohammadi, S., & Ghassemi, M. R. (2018). Mechanical evolution of transpression zones affected by fault interactions: insights from 3D elasto-plastic finite element models. Journal of Structural Geology, 106, 19-40.
 15. Wilmsen, M., Berensmeier, M., Fürsich, F. T., Majidifard, M. R., & Schlagintweit, F. (2018). A Late Cretaceous epeiric carbonate platform: the Haftoman Formation of Central Iran. Facies, 64(2), 11.
 16. Jaberi, M., Ghassemi, M. R., Shayan, S., Yamani, M., & Zamanzadeh, S. M. (2018). Interaction between active tectonics, erosion and diapirism, a case study from Habble-Rud in Southern Central Alborz (Northern Iran). Geomorphology, 300, 77-94.