مقالات علمی سال ۱۳۹۷

مقالات علمی سال ۱۳۹۷

1.عبدی،ل؛ رضاییان لنگرودی، س؛ لک، ر.( 1396). "مقایسه خصوصیات هیدروشیمیایی و نحوه تکامل شورابه در پلایای میقان و حوض سلطان". فصلنامه کواترنری ایران، دوره3، شماره          2، 191ـ4،2.

2. رحیمی، ف؛ شیخ الاسلامی،م.ر؛  طاهری، ج؛ قاسمی، م.ر.( 1396). " تحلیل کرنش نهایی در سنگهای دگرریخت شده ناحیه قاسم آباد، شمال باختر بلوک لوت". فصلنامه زمین شناسی ایران، سال11، شماره44،55ـ64.

3. توکلی یرکی،م؛ علوی، س. ا؛ قاسمی، م. ر؛ عبدالهی فرد، ا.( 1397). "تحلیل دگرریختی و بررسی سبک چین خوردگی در تاقدیس های مارون و کوپال برپایه داده های لرزه ای بازتابی، جنوب فروبار دزفول " پژوهش های دانش زمین. سال 9. شماره 33، 1- 25.

4. خلعتبری جعفری، م؛ اکبری، م.( 1397). " نقش اختلاط ماگمایی و مولفه های پوسته ای در تکوین سنگ های آتشفشانی ائوسن در محدوده  شمال برزابیل، جنوب خاوری کوه های طارم" . پژوهش های دانش زمین. سال9. شماره 33،83-102.

5. یاوری، آ؛ قویدل سیوکی، م؛ مجیدی فرد، م. ر، وزیری، س.ح .( 1397). " توصیف وزیست چینه نگاری آمونیت های سازند کژدمی، برش چینه شناسی تنگ ماغر شمال باختر بهبهان حوضه زاگرس". فصلنامه علوم زمین، سال27، شماره 221، 107-232.

6. دشتی چندانق،ص؛ شیخ الاسلامی،م.ر؛ طاهری، ج.( 1397). " تحلیل واتنش پایدار و برآورد تاوایی در سنگ های دگرگون اطراف مشهد". فصلنامه علوم زمین، سال27، شماره 107، 215ـ220.

7. اسماعیلی، س؛ خطیب،م.م؛ نظری،ح؛ بورگ،ژ.پ؛ غلامی، ا.( 1397). "زمین ساخت پویا و شواهد تغییر آهنگ لغزش راست بر در امتداد گسل گیلاتو ـ سیه چشمه ـ خوی" . فصلنامه کواترنری ایران، دوره3، شماره1، 95ـ107.

8 . مبشرگرمی، م؛ آقازاده  م؛ احمدزاده، غ .( 1397). " زمین شیمی و سنگ زایی سنگ های آتشفشانی کرتاسه در جنوب باختری شهرستان گرمی (شمال باختری ایران)" . پترولوژی، سال 9، شماره 33، 91ـ110.

9. رجائیه، م؛ مرتضوی، س.م؛ قلمقاش، ج؛ عمرانی، ج.( 1397). " کلریت زایی بیوتیت در گنبد های داسیتی باغات ( جنوب سیرجان)". مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران. شماره2،399ـ408.

10. عبادی، ل؛ علوی، س، ا؛ قاسمی ،م.ر.( 1397). " دگرریختی فرانهاده سنوزوییک در جنوب بلوک ایران مرکزی: شواهد بدست آمده از چین خوردگی و میدان تنش زمین ساختی در کمربند ساختاری رفسنجان" . فصلنامه زمین شناسی ایران، سال 12، شماره 46، 11-31.

11. نعیمی،1؛ قاسمی،م.ر؛ شیخ الاسلامی،م.ر،حاجی حسینی، ا.( 1397). " هندسه وجنبش شناسی گسل عطاری در جنوب خاور البرز مرکزی". فصلنامه علوم زمین، سال 27، شماره 108،213-222.

12. خلعتبری جعفری، م؛ اعتصامی،ص. ( 1397). "جایگاه تکتونوماگمایی سنگ های آتشفشانی ائوسن منطقه آهوان (سمنان) . فصلنامه زمین شناسی ایران، سال12، شماره 46،49-64.

13. جداوی،ص؛ قاسمی نژاد، ا؛مجیدی فرد،م.ر. ( 1397). " بایو استراتیگرافی و پالئو اکولوژی سازند فرخی در شمال باختری خوی، ایران مرکزی با استفاده از پالینو مورفها و فرامینیفرها" . پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال 34، شماره 3، 1-20.

14. کمالی، ز؛ هیهات،م.ر.، نظری، ح؛ خطیب .م.م . ( 1397). " تحلیل ناهمسانی جنبشی گسل دورود (جنوب باختر ایران ) با استفاده از فرکتال، کرنل و شواهد ریخت زمین ساختی" . فصلنامه علوم زمین،  سال28، شماره 109، 7-22.

کلید واژه ها: م قاسمی م الاسلامی م شیخ الاسلامی م م ر زمین فصلنامه علوم زمین علوم زمین فصلنامه زمین زمین ایران