ارتباط با ما

آدرس پستی

تهران - میدان آزادی - بلوار معراج - سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور - پژوهشکده علوم زمین

دفتر ریاست پژوهشکده

تلفن: 021-64592301

فکس: 021-66070550

دفتر آموزش پژوهشکده

تلفن: 021-64592406