مقالات علمی سال ۱۳۹۵

 

فهرست:

 1. اسدی، ا؛ مجیدی فرد، م. ر؛ وزیری، س. ح؛ یوسفی راد، م. (1394). " آمونیت‌های آلبین سازند کژدمی در برش نار، خاور بوشهر (پهنه زاگرس) " . فصلنامه علوم زمین، شماره ،98.  119-212
 2. خیرخواه، م. (1394). " ولکانیسم همزمان با برخورد کواترنری در شمال پهنه سنندج سیرجان، ماگماتیسم در یک فلات فعال کوهزایی" . پترولوژی، شماره ،23.  45-64
 3. اکبری، ط؛ لک، ر؛ شهبازی، ر؛ قدیمی، م؛ اسدی، ا؛ کرمی، ف؛ ویگاند، پ؛ علیزاده، ک.ا؛ بهلینگ، ه. (1395). "تحلیل ژئوشیمی و پالینولوژیکی رسوبات دیاچه گهر و شناسایی آب و هوای دیرین زاگرس مرتفع". فصلنامه کواترنری ایران، شماره، 1. 27-40
 4. انتظاری، ر؛ علوی، س.ا ؛ قاسمی، م. ر . (1395). "ریزساختار در پهنه های میلونیتی جنوب سلماس (شمال باختر ایران)". فصلنامه علوم زمین، شماره، 99. 21-38
 5. خلعت بری جعفری، م؛ لشنی، زهرا؛ عمرانی، ج. (1395). " پترولوژی توده های الترامافیک-مافیک منطقه ماسوله، استان گیلان". پژوهش های دانش زمین، شماره، 25. 94-110
 6. رضاییان لنگرودی، س؛ لک، ر؛ مهدلوترکمانی، س . (1395). "بررسی هیدروژئوشیمی، تعیین منشأ و نحوه تکامل شورابه دریاچه حوض سلطان قم". فصلنامه کواترنری ایران، شماره، 1. 79-91
 7. صادقی فرشباف، پ؛ خطیب، م.م ؛ نظری، ح . (1395). "مدل خطی المان محدود در انگیزش لغزش گسلی مجاور ا سدها". فصلنامه علوم زمین، شماره، 99. 281-284
 8. عباسی، س؛ حمدی، ب؛ مجیدی فرد، م. ر . (1395). "زیست چینه نگاری توالی های دونین بر پایه کنودونت ها در برش های اینلانقره، ایلانلو و پیراسحاق، شمال باختری ایران". فصلنامه علوم زمین، شماره، 99. 209-226
 9. خلعت بری جعفری، م؛ اکبری، م؛ قلمقاش، ج. (1395). "زمین شناسی، سنگ شناسی و تحولات ماگمایی سنگ های آتشفشانی ائوسن در منطقه آق داغ، شمال خاوری ابهر". نشریه علوم زمین دانشگاه خوارزمی، شماره، 1. 33-60
 10. براتی، م؛ اکبرپور، ا ؛ طالع فاضل،ا؛ طلایی، ب؛ مصلحی،م . (1395). "مطالعه کانسار فلوریت قهرآباد بر پایه داده های عناصر خاکی کمیاب، جنوب خاور سقز، استان کردستان". فصلنامه علوم زمین، شماره، 100. 155-164
 11. شیرمحمدی، م؛ علوی، س. ا ؛ قاسمی، م.ر؛ احتشامی، م. (1395). "تحلیل ساختاری و جنبشی گستره بین گسل مشا و گسل شمال تهران". پژوهش های دانش زمین، شماره، 26. 31-43
 12. عبادی، ل؛ علوی، س. ا ؛ قاسمی، م.ر. (1395). "معماری جنبشی پهنه های آسب گسلی در جنوب باختر رفسنجان". فصلنامه علوم زمین، شماره، 100. 47-60
 13. غلامی زاده، پ؛ آدابی، م.ح ؛ حسینی برزی،م ؛ صادقی، ع؛ قاسمی،م. ر . (1395). "سنگ نگاری و ژئوشیمی سنگ های رسووبی سیلیسی آواری میوسن گستره نیریز (برش های روشن کوه و کوه آسکی) با تأکید بر خاستگاه و جایگاه زمین ساختی". فصلنامه علوم زمین، شماره، 100. 3-18
 14. نعیمی قصابان، ن؛ خطیب، م. م؛ قاسمی رزوه، ط؛ نظری، ح؛ هیهات، م.ر. (1395). "تحلیل  هندسی، جنبشی و تعیین متغیرهای واتنش بر پایه رگه های کششی سیگموییدال در پهنه برشی بوشاد (افیولیت ملانژ جنوب بیرجند، خاور ایران)". فصلنامه علوم زمین، شماره، 100. 37-46
 15. غلامی زاده، پ؛ آدابی، م.ح ؛ حسینی برزی،م ؛ صادقی، ع؛ قاسمی،م. ر . (1395). "بازسازی محیط رسوبی نهشته های آواری میوسن حوضه رسوبی زاگرس در برش های کوه آسکی و هورگان، گستره نیریز، حوضه زاگرس". فصلنامه علوم زمین، شماره، 101. 23-34
 16. داودی، ح؛ نگارستان، ح؛ غریب رضا، م.ر؛ لک، ر؛ مرتضوی، م.ص. (1395) . "نقش درختان حرا در کاهش آلودگی فلزات سنگین رسوبات خور بساتین". فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، شماره، 3. 519-507
 17. علی بیگی، ح؛ طالبیان، م؛ قرشی، م. (1395). "سازوکار دگرشکلی های جوان در دشت تهران: تلفیق مشاهدات صحرایی و مدل سازی فیزیکی". فصلنامه زمین شناسی ایران، شماره، 39. 63-82
 18. بیرالوند، م؛ محجل،م ؛ قاسمی، م.ر. (1395). "ترافشارش راست بُر ستبر پوست در همتافت تکاب، شمال باختر ایران". فصلنامه علوم زمین، شماره، 102. 27-38
 19. خلعت بری جعفری، م؛ صالحی سیاوشانی، ن؛ فریدی، م. (1395). "تعیین سن مورفومتری مخروط سیندر خاتون باغ، شمال خاوری مهاباد، استان آذربایجان غربی". فصلنامه زمین شناسی ایران، شماره، 40. 45-75

 

Contents

 1. Hazermoshar, A; Lak, R; Espahbood, M. R;  Kohansal Ghadimvand, N; Farajzadeh, R. (2015). "Geochemical, sedimentological and mineralogical characterization of surficial sediments in Eynak marsh (North of Iran)". Energy and Materials for Aerospace Engineering, doi.org/10.4236/emae.2015.
 2. Azadbakht, s;  Majidifard, M; Mohtat, T;  Bakhshande, L. (2015). "Biostratigraphy and lithostratigraphy of the Upper Cretaceous Ilam Formation in Zagros Basin (SW Iran)".  Journal of Current Research In Science (ISSN 2322-5009). V.2, N.1, P. 1-11.  
 3. Kheirkhah, M; Neil, I; Allen, M.B. (2015)."Petrogenesis of OLB-like basaltic volcanic roks in a continental collision Zone: Late Cenozoic magmatism of Eastern Iran". Journal of Asian Earth Sciences, P.1-15     
 4. Walker, R.T; Khatib, M.M; Bahroudi, A; Rodés, A; Schnabel, C; Fattahi, M; Talebian, M; Bergman, E. (2015). "Co-seismic, geomorphic, and geologic fold growth associated with the 1978 Tabas-e-Golshan earthquake fault in eastern Iran". Geomorphology. P. 98-118.
 5. Fattahi, M; heidary, M; ghasemi, M.R. (2016). "Employing Minimum Age Model (Mam) And Finite Mixture Modeling (FMM) For Osl Age Determination Of Two Important Samples From Ira Trench Of North Tehran Fault". doi. 10.1515/geochr-2015-0031, P. 38–47.                     
 6. Rahmanian, S; Rezaie, F. (2016). " The Analytical and Numerical Estimation of Surface Subsidenceand Deformations Caused by Tunnel Excavation of Tehran Metro Line 7". Geodynamics Research International Bulletin (GRIB), V.3, N. 05, P. 107 – 114.        
 7. Amiri, V;  Nakhaei, M; Lak, R;  Kholghi, M. (2016). " Investigating the salinization and freshening processes of coastal groundwater resources in Urmia aquifer, NW Iran". Environ Sci Pollut Research, doi:10.1007/s10661-016-5231-5.             
 8. Ghalamghash, J;  Mousavi, S.Z; Hassanzadeh, J; Schmitt, A. K . (2016). "Geology, zircon geochronology, and petrogenesis of Sabalan volcano (northwestern Iran)". Journal of Volcanology and Geothermal Research, P. 192–207.    
 9. Amiri, V;  Nakhaei, M; Lak, R;  Kholghi, M. (2016). "Geophysical, isotopic, and hydrogeochemical tools to identify potential impacts on coastal groundwater resources from Urmia hypersaline Lake, NW Iran". Environ Sci Pollut Research, doi: 10.1007/s11356-016-6859-y.            
 10.  Amini, H;  Fattahi, M; Ghassemi, M. R. (2016). " Offsets along the Doruneh fault; implications for dating sampling sites and slip ratedetermination". Journal of Tethys, V. 4, N. 1,P. 069–087  
 11. Khalatbari Jafari, M. Babaie, H. A. (2016). "The geodynamic significance of the correlation of the Khoy ophiolites in northwest Iran with ophiolites in southeast Turkey". The Geological Society of America. P. 1-27.        
 12. Khalatbari Jafari, M. Babaie, H. A; Moslempour, M.E. (2016). "Mid-ocean-ridge to superasubduction geochemical transition in the hypabyssal and extrusive sequences of major Upper Cretaceous ophiolites of Iran". The Geological Society of America. P. 1-61.         
 13. Sedighian, A; Vaziri, S. H;  Majidifard, M; Zamani Pedram, M. (2016). "Lithostratigraphy and biostratigraphy of the Permian deposits in Sangsar section, North of Semnan, eastern Alborz". Journal of Tethys, V. 4, N. 1, P. 27–38.      
 14. Zhou, Y; Walker, R. T; Hollingsworth, J;  Talebian, M; Song, X; Parsons, B. (2016). "Coseismic and postseismic displacements from the 1978 Mw 7.3 Tabas-e-Golshan earthquake in eastern Iran". Earth and Planetary Science Letters, P. 185–196. 
 15. Naimi Ghassabian, N;  Khatib, M.M;  Nazari, H;  Heyhat, M. R. (2016). "Fractal dimension and earthquake frequency-magnitude distribution in the North of Central-East Iran Blocks (NCEIB) ". Geopersia V.6, N.2, P. 243-264.
 16. Talebian, M; Copley, A.C;  Fattahi, M; Ghorashi, M; Jackson, J.A; Nazari, H;
  Sloan, R.A; Walker, R.T. (2016). " Active faulting within a megacity: the geometry and slip rate of the Pardisan thrust in central Tehran, Iran". Geophysical Journal International, P. 1688–1699.                
 17. Rahimi, A; Adabi, M. H; Aghanabati, A; Majidifard, M. R; Jamali, A. M. (2016). "Dolomitization Mechanism Based on Petrographyand Geochemistry in the Shotori Formation(Middle Triassic), Central Iran". Open Journal of Geology, doi: 10.4236/ojg.2016.69085 , P. 1149-1168.                       
 18. Su, Zh;  Wang, E-Ch;  Hu, J-Ch; Talebian, M; Karimzadeh, S. (2016). " Quantifying the Termination Mechanism Along the North Tabriz-North Mishu Fault Zone of Northwestern Iran via Small BaselinePS-InSAR and GPS Decomposition". IEEE JOURNA, doi:10.1109/JSTARS.2016.2586742, P.1-16.     
 19. Ghassemi, M. R;  Nayeb,  S. (2016)."Active surface cracking in Aghajari Formation of the Azar oil field, Zagros, western Iran". Marine and Petroleum Geology, P. 498-508. 
 20. Vosoogh, A; Saeedi, M; Lak, R. (2016). "Heavy metals relationship with water and size-fractionated sediments in rivers using canonical correlation analysis (CCA) case study, rivers of south western Caspian Sea". Environ Monit, doi: 10.1007/s10661-016-5611-x, P. 188:603.   
 21. Fürsich, F.T; Pan, Yanhong; Wilmsen, M; Majidifard, M. R. (2016). " Biofacies, taphonomy, and paleobiogeography of the Kamar‑e‑Mehdi Formation of east‑central Iran, a Middle to Upper Jurassic shelf lagoon deposit". Doi: 10.1007/s10347-015-0452-6, P.1-23.
 22. Mahmoudpour, M; Khamehchiyan,  M; Nikudel, M.R; Ghassemi, M.R. (2016). "Numerical simulation and prediction of regional land subsidence caused by roundwater exploitation in the southwest plain of Tehran, Iran". Engineering Geology, P. 6–28.    
 23. Zanchi, A; Zanchetta, S; Balini, M; Ghassemi, M.R. (2016). " Oblique convergence during the Cimmerian collision: Evidence from the Triassic Aghdarband Basin, NE Iran". Gondwana Research, P. 149-170.    
 24. Barzegari, A; Esmaeili, Resistivity; Ebrahimi, M; Faghih, A; Ghorashi, M; Nazari, H. (2016). "Evaluation of Slip Rate on Astara Fault System, North Iran". Journal of Earth Science, doi: 10.1007/s12583-016-0680-x. V. 27, No. 6, P. 971–980. 
 25. Azadbakht, S; Majidifard, M.R; Mohtat, T. (2016). "Biostratigraphy and lithostratigraphy Upper Cretaceous sediments (Ilam Formation) in southwest Iran". Journal Of Current Research In Science, P. 128-134.  
 26. Emraninasab, B.H;  Adabi, ;  M. H; Majidi‌fard, M. R; Kohansal Ghadim‌vand, N. (2016). "Facies Interpretation, Depositional Environment and Sequence Stratigraphy of the Sartakht Formation in the Bakhshi Section, Located in Kalmard Block, East-Central Iran". Open Journal of Geology, doi.org/10.4236/ojg.2016.65027, P. 314-329.
 27. Erfani, S; Adabi,   M. H; Majidi‌fard, M. R; Kohansal Ghadim‌vand, N. (2016). " Facies Interpretation, Depositional Environment and Sequence Stratigraphy of the Gachal Formation in the Madbeiki Section, Kalmard Block, East Central Iran". Open Journal of Geology, doi.org/10.4236/ojg.2016, P. 1-20.
 28. Nazari, H. (2016). " North Ghazvin Fault System: Active Faulting In Southern Edge of The Central Alborz". Известия НАН РА, Науки о Земле, V.69, N. 1,P.12-21.
 29. Rahmanian, S; Rezaie, F. (2016). "Evaluation of liquefaction potential of soil using the shear wave velocity in Tehran, Iran".Geosciences Journal (GJ). doi: 10.1007/s12303-015-0039-9. P.1-12
 30. Sheikholeslami, M.R. (2016). "Tectono-stratigraphic evidence for the opening and closure of the Neotethys Ocean in the southern Sanandaj-Sirjan zone, Iran". The Geological Society of America, doi:10.1130/2016.2525(09).
 31. Zarezadeh, R;   Rezaee, P; Lak, R; Masoodi, M; Ghorbani, M. (2016). " Distribution and Accumulation of Heavy Metals in Sediments of the Northern Part of Mangrove in Hara Biosphere Reserve, Qeshm Island (Persian Gulf)". Soil & Water Research, doi: 10.17221/16/2016-SWR, P. 1-10.          
 32. Zarezadeh, R; Rezaee, P; Lak, r; Masoodi, M; Ghorbani,M. (2016). "A Study of textural and accumulation heavy metals of sediments in mangrove ecosystem of Persian Gulf,South Iran". Indiann Journal of Geo MarineSciences, V.46, N.01, P.78-85
 33. Nabavi, S. T; Alavi, S. A; Mohammadi, S; Ghassemi, M. R; Frehner, M.(2017). "Analysis of transpression within contractional fault steps using finiteelement method". Journal of Structural Geology, P. 1-20.     
 34. Vosoogh, A; Saeedi, M; Lak, R. (2017). "Metal fractionation and pollution risk assessment of different sediment sizes in three major southwestern rivers of Caspian Sea". Environ Earth Science, doi: 10.1007/s12665-017-6603-z, P. 1:17.
 35. Kosari, E; Kadkhodaie, A; Bahroudi, A; Chehrazi, A; Talebian, M. (2017). "An integrated approach to study the impact of fractures distribution on the Ilam-Sarvak carbonate reservoirs: A case study from the Strait of Hormuz, the Persian Gulf". Journal of Petroleum Science and Engineering, P.104-115.
 36. Davoodi, H; Gharibreza, M. R; Negarestan, H; Mortazavi, M. S; Lak, R. (2017). "Ecological risk assessment of the Assaluyeh and Bassatin estuaries
  (northern Persian Gulf) using sediment quality indices". Estuarine, Coastal and Shelf Science, P. 17-28.