مقالات علمی سال ۱۳۹۴

 

 

فهرست:

 1. جلیلی شاه منوچهری، ی؛ خطیب، م. م؛ غلامی، ا؛ قاسمی؛ م. ر. (1393). " تحلیل هندسی جنبشی چین خوردگی‌های منطقه چلونک (شمال باختری بیرجند)". فصلنامه علوم زمین، شماره 94. 163-174 
 2. نظری، ح. (1393). " بررسی تحلیلی زمان احتمال رخداد زمین لرزه در گستره تهران: مروری بر پژوهش های پارینه لرزه شناسی". فصلنامه علوم زمین شماره 94. 263-272        
 3. وزیری، س. ح؛ رامی، م؛ ماتسوکا، آ؛ مجیدی فرد، م. ر. (1393). " گزارش جنس Pantanellium از رادیولرهای ژوراسیک ناحیه کرمانشاه، باختر ایران". فصلنامه علوم زمین، شماره 94. 133-140    
 4. نظری، ح؛ قرشی، م؛ کاوه فیروز، آ؛ انسانی، م. ر؛ بهارفیروزی، خ؛ عزیزی، ا؛ لک، ر؛ کریمی باوندپور، ع. ر؛ محمدی ویژه، م؛ ثبوتی، ف؛ رضوی، ا. (1393). "مه موج احتمالی در جنوب کاسپین حاصل از رخداد یک زمین لرزه سترگ". فصلنامه زمین شناسی ایران، شماره 32. 57-72  
 5. اسلامی فارسانی، س؛ طالبیان، م؛ سعیدی، ع؛ پورکرمانی، م. (1394). " گسل های جنبای بنیادی و توان لرزه زایی آنها در خاور میانه باختری". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 291-304        
 6. لطفی، م؛ حکمتیان، م؛ طباخ شعبانی، ا. ع؛ مختاری، م.ع.ا. (1394). " زمین‌شناسی و خاستگاه کانسار سرب و روی اورس کوه در البرز خاوری (استان سمنان)". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 73-84                 
 7. علاء الدین، ی؛ طالبیان، م؛ آرین، م؛ احمدی، م. م. (1394). " بررسی ژئوتکنیکی و پهنه بندی لرزه ای آبرفت در باختر تهران". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 333-342       
 8. حسن پور، ج؛ علوی، س. ا؛ جهانی، س؛ قاسمی، م. ر. (1394). "دیاپیر نمکی دادنجان: شواهد فعالیت پیش از کوهزایی، سازوکار خیزش و اثرات بعدی بر تغییرات هندسی ساختارهای همسایه (جنوب باختر ایران، شیراز)". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 101-114  
 9. طاهرخانی، ب؛ نظری، ح؛ پور کرمانی، محسن؛ آرین، م. (1394). " ویژگی های هندسی و سازوکار جوان گسل شمال قزوین: برپایه بررسی های ریخت زمین ساختی". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 29-38  
 10. افسری، ن؛ تقی زاده فرهمند، ف؛ قاسمی، م. ر. (1394). "مطالعه ساختار پوسته بخش خاوری البرز با استفاده از فازهای تبدیل یافته P". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 49-56
 11. ناظمی، م؛ قرشی، م؛ قاسمی، م. ر؛ آرین، م. (1394). " سیمای ریخت زمین ساختی بادزن های آبرفتی در ارتباط با زمین ساخت جنبا (کوهستان شتری، خاور طبس)". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 91-100      
 12. صبور، ن؛ قاسمی، م. ر؛ اسکندری، م؛ نظری فهندری، ع؛ قرشی، م؛ سیناییان، ف. (1394). "رسیدگی ساختاری گسله های مسبب زمین لرزه در گستره خاور ایران و الگوی فرگشت فعالیت لرزه خیزی در آن". فصلنامه علوم زمین، شماره، 95. 57-66 
 13. نعمتی، م؛ قدس، ع. ر؛ قاسمی، م. ر. (1394). " مقیاس ML برای بزرگای زمین لرزه های محلی در البرز میانی- خاوری". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 115-122  
 14. میریان، ز؛ لطفی، م؛ طباخ شعبانی، ا. ع؛ مختاری، م.ع.ا؛ حاج ملاعلی، ا. (1394). " زمین‌شناسی، کانی شناسی و مطالعه میانبارهای سیال نهشته برونزاد روی در منطقه خارنگون، شمال خاوری بافق، ایران مرکزی". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 233-242             
 15. رضوی پش، ر؛ قاسمی، م. ر ؛ صفری، ح. (1394). " بررسی شواهد تشکیل حوضه کششی در منطقه رستم آباد، استان گیلان". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 123-132       
 16. باقرنژاد، م؛ قاسمی، م. ر ؛ اویسی، ب. (1394). " چین خوردگی جدایشی در گستره میانه ماه نشان: اندر کنش بین رسوب گذاری در حوضه سازند سرخ بالایی و کوتاه شدگی". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 169-180    
 17. شیعیان، ک؛ قلمقاش، ج؛ وثوقی عابدینی، م؛ مسعودی، ف. (1394). " زمین شناسی، ژئوشیمی و پتروژنز آتشفشان بزمان: جنوب خاوری ایران". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 99-110
 18. احسانی، ج؛ آرین، م؛ قرشی، م. (1394). " نشانه های زمین ریختی زمین ساخت فعالحوضه آبریز جراحی- هندیجان (رودخانه های مارن- زهره) در جنوب باختر ایران". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 211-218
 19. حاج منوچهری، م؛ آرین ، م؛ قرشی، م؛ سلگی، ع؛ سربی، ع. (1394). " نشانه های زمین ریختی ساخت فعال حوضه زهکشی جالوس در البرز، شمال ایران". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 273-280         
 20. کشاورز هدایتی، م؛ امامی، م. هـ؛ کریمی باوندپور، ع؛ بهارفیروزی، خ. (1394). " سنگ شناسی، ژئوشیمی و جایگاه ژئودینامیکی سیل ها- دایک های گابرویی در باختر شفارود، کوه های تالش". فصلنامه علوم زمین، شماره، 95. 155-164
 21. شیخ الاسلامی، م. ر. (1394). " واحدهای زمین ساخت- چینه نگاری بخش جنوب خاوری پهنه سنندج - سیرجان". فصلنامه علوم زمین، شماره، 95. 243-252        
 22. صفری، ح؛ قاسمی، م. ر ؛ بهرامی، م. (1394). " بررسی لرزه خیز بودن حرکات عهد حاضر در پهنه ساختاری سنندج- سیرجان با استفاده از فناوری های سنجش از دور و GIS". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 265-272
 23. ملکی، س؛ امامی، م. هـ؛ خیرخواه، م؛ سعیدی، ع. (1394). "ویژگی های بازالت های کواترنری منطقه بیجار در امتداد گسل زاگرس". فصلنامه کواترنری ایران، شماره 1. 29-43         
 24. لک، ر؛ رضاییان لنگرودی، س. (1394). " بازسازی محیط های رسوبی هولوسن دریاچه مهارلو با شواهد رسوب شناسی و کانی شناسی". فصلنامه کواترنری ایران، شماره 1. 83-97                     
 25. زینعلی، ف؛ حاج علی بیگی، ح؛ قاسمی، م. ر؛ کریم نژاد، ح. ر. (1394). " تحلیل هندسی و جنبش تاقدیس های کبیرکوه و چناره در کمربند چین راندگی زاگرس". فصلنامه زمین شنایس ایران، شماره 34. 19-33          
 26. بهارفیروزی، خ؛ خاکزاد، ا؛ نظری ، ح ؛ امامی، م. هـ. (1394). "نقش ساختارهای تراکششی در جایگیری پهنه های سیلیسی طلادار در جنوب باختر سبلان، شمال باختر ایران". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 129-140       
 27. جودکی، م؛ باغبانی، د؛ آقانباتی، س. ع؛ سلیمانی، ب؛ اصیلیان مهابادی، ح؛ آریافر، ب. (1394). "زیست چینه نگاری نهشته های الیگوسن و میوسن زیرین در امتداد یک برش ناحیه ای در امتداد چاه A در خلیج فارس تا برش سمیرم در زاگرس مرتفع". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 151-158                     
 28. خلعت‌بری جعفری، م؛ کونانی، پ. (1394). " سنگ شناسی توده های کم ژرفای نوده انقلاب، جنوب خاوری جغتای، استان خراسان رضوی". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 213-240         
 29. رضاییان لنگرودی، س؛ لک، ر. (1394). " رسوب شناسی و کانی شناسی رسوبات هولوسن دریاچه حوض سلطان". فصلنامه کواترنری ایران، شماره 2. 137-148               
 30. فتح الهی، م؛ خیرخواه، م. (1394). " منشأ و جایگاه تکتونوماگمایی سنگ های آتشفشانی کواترنری سبلان". فصلنامه کواترنری ایران، شماره 2. 125-136                   
 31. عبادی، ل؛ علوی، س. ا؛ قاسمی، م. ر. (1394). " تحلیل تنش دیرینه گستره منصورآباد (جنوب باختر رفسنجان- استان کرمان) به روش وارون سازی چندگانه". فصلنامه زمین شناسی ایران، شماره 35. 59-43         
 32. یزدان پناه، ح؛ خطیب، م. م؛ نظری، ح؛ غلامی، ا. (1394). " تحلیل جنبش شناسی امتداد لغز در یک پهنه برشی با نرخ لغزش ناهمسان: مطالعه موردی پهنه لوت، خاور ایران". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 279-290         
 33. ملائکه، ع؛ قاسمی، م. ر؛ حکیمی، س؛ بحرودی، ع. (1394). " تحلیل هندسه و جنبش شناسی تاقدیس ویژنان- جنوب گیلان غرب". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 347-360        
 34. کهنسال، ر؛ قربانی، م؛ پور معافی، س. م؛ خلعت بری جعفری، م؛ عمرانی، ج؛ ذوالفقاری، ص؛ سلیمانی، س. (1394). " زمین شناسی و ژئوشیمی توالی خروجی افیولیتی در ناحیه فرومدف شمال خاوری ایران". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 387-396               
 35. علی پور، ر؛ علوی، س. ا؛ قاسمی، م. ر؛ مختاری، م؛ گلال زاده، ع. ر. (1394). "مقایسه هندسه ساختاری تاقدیس آغاجاری و مارون با استفاده از داده های لرزه نگاری بازتابی، جنوب باختر ایران". یافته های نوین در زمین شناسی (نشریه علوم دانشگاه خوارزمی)، شماره 2. 1-18                
 36. قربانی ارجنلی، م؛ قاسمی، م. ر. (1394). "نقش زمین ساخت گنبدهای نمکی در تحول حوضه رسوبی زاگرس (حد فاصل گسل کازرون و گسل میناب)". یافته های نوین در زمین شناسی (نشریه علوم دانشگاه خوارزمی)، شماره 2. 217-234      
 37. نژاد افضلی، ک؛ شایان، س؛ لک، ر؛ یمانی، م؛ قرشی، م. (1394). "شناسایی، بررسی ژئوشیمی و تعیین منشأ رسوبات گلفشان های سواحل مکران". فصلنامه ی علوم زمین، شماره ی 98. 249-254
 38. شایانفر، م؛ قرشی، م؛ احمدی، س. ج؛ سعیدی، ع؛ شهیدی، ع. ر. (1394). "زمین شناسی و الگوی ساختاری حوضه ی رسوبی انارک تلمسی". فصلنامه ی علوم زمین، شماره ی 98. 315-320
 39. رحمانیان، س؛ رضایی، ف. (1394). " برآورد تحلیلی و عددی نشست زمین و تغییر شکل های بوجود آمده در اثر حفاری تونل خط 7 متروی تهران". فصلنامه بین المللی پژوهشی تحلیلی زمین پویا، شماره 5. 107-114       
 40. برزگری، ا؛ قرشی، م؛ نظری، ح؛ شکری، م. ع؛ پورکرمانی، م. (1394). "ارزیابی دوره ی بازگشت زمین لرزه در سامانه گسلی آستارا بر پایه کاتالوگ های لرزه ای". فصلنامه ی علوم زمین، شماره ی 98. 83-92
 41. سلیمانی، س؛ حمدی، ب؛ کریمی باوندپور، ع. ر. (1394). "زیست چینه نگاری کنودونت های سازند میلا، برش شهمیرزاد، البرز مرکزی، ایران". فصلنامه ی علوم زمین، شماره ی 98. 137-146
 42. فریدونی، م؛ لطفی، م؛ رشیدنژاد عمران، ن؛ رشیدی، م. (1394). "ارزیابی ژئوشیمیایی عناصر کمیاب شیل های نفتی قالی کوه (جنوب باختر الیگودرز) با استفاده از روش های تجزیه ی عنصری و پیرو لیز راک اول". فصلنامه ی علوم زمین، شماره ی 98. 171-180
 43. چهارلنگ، ر؛ قلمقاش، ج؛ امامی، م. هـ؛ عمرانی، ج. (1394). " منشاء سنگ های آتش فشانی کندوان (شمال غرب ایران): با استفاده از اطلاعات جدید زمین شناسی، پتروگرافی و زمین شیمی". مجله زمین شناسی کاربردی پیشرقته، شماره 18. 1-10                    

Contents:

 1. Afsari, N., Taghizadeh- Farahmand, F. & Ghassemi, M. R. (2015). Crustal Structure in the Eastern Part of the Alborz Mountains (Iran) from Converted P Wave Phases. Scientific Quarterly Journal of Geoscinces. 49-56
 2. Alladin, A., Talebian, M., Arian, M. & Ahmadi, M. M. (2015). Geotechnical Investigation and Seismic Zonation of Alluvial Deposits in Western Tehran. Scientific Quarterly Journal of Geoscinces. 333-342
 3. Amiri, V; Nakhaei, M; Lak, R; Kholgh, M. (2015). "Assessment of seasonal groundwater quality and potential saltwater intrusion: a study case in Urmia coastal aquifer (NW Iran) using the groundwater quality index (GQI) and hydrochemical facies evolution diagram (HFE-D)". Stoch Environ Res Risk Assess,  DOI 10.1007/s00477-015-1108-3
 4. Ao, S; Xiao, W; Khalatbari Jafari, M; Talebian, M; Chen, L; Wan, B; Ji, W; Zhang, Zh. (2016). " U–Pb zircon ages, field geology and geochemistry of the Kermanshah ophiolite (Iran): From continental rifting at 79 Ma to oceanic core complex at ca. 36 Ma in the southern Neo-Tethys ". Gondwana Research, P. 305-318
 5. Asadi, A; Majidifard, M. R; Vaziri, S. H; Yosefi Rad, M. (2015). "Systematic Palaeontology Albian Ammonites of Kazhdumi Formation in Khartang Section, East of Bushehr (Zagros Zone)". Indian Journal Of Natural Sciences, ISSN: 0976 – 0997,  V. 5,  P. 8290-8300
 6. Baharfirouzi, Kh., Khakzad, A., Nazari, H. & Emami, M. H. (2015). The Role of Trans- Tensional Structures on Emplacement of Auriferous Epithermal Silica Zones in Southwest Sabalan, Northwest Iran. Scientific Quarterly Journal of Geoscinces. 129-140
 7. Baghernejhad, M., Ghassemi, M.R. & Oveisi, B. (2015). Detachment Folding in Mianeh-Mahneshan Area: Interaction Between Sedimentation in the Upper Red Formation Basin and Shortening. Scientific Quarterly Journal, GEOSCIENCES, Vol. 24, No. 95, 169- 180.
 8. Ballato, P;  Landgraf , A;  Schildgen, T. F; Stockli, D. F; Fox, M; Ghassemi, M. R; Kirby, E; Strecker, M. R. (2015). " The growth of a mountain belt forced by base-level fall: Tectonics and surface processes during the evolution of the Alborz Mountains, N Iran". Earth and Planetary Science Letters, P. 204-218           
 9. Ehsani, J., Arran, M. & Ghorashi, M. (2015). Geomorphic Signatures of Active Tectonics in the Jarahi-Hendijan Drainage Basin (Marun-Zohreh Rivers) in South-West Iran. Scientific Quarterly Journal of Geoscinces. 211-218
 10. Eslami Farsani, S., Talebian, M., Saidi, A. & Pourkermani, M. (2015). Major Active Faults and Their Seismic Potential in Western Middle East. Scientific Quarterly Journal of Geoscinces. 291-305
 11. Esmaeli, M; Lotfi, M; Nezafati, N. (2015). "Fluid inclusion and stable isotope study of the Khalyfehlou copperdeposit, Southeast Zanjan, Iran". Arabian Journal of Geosciences, doi:  10.1007/s12517-015-1907-3, P.9625-9633             
 12. Fattahi, M; Walker, R; Khatib, M. M; Zarrinkoub, M; Talebian, M. (2015). "Determination Of Slip-Rate By Optical Dating Of Lake Bed Sediments From The Dasht-E-Bayaz Fault, Ne Iran ". Geochronometria, doi 10.1515. P. 148-157  
 13. Ghassemi, M. R. (2016). "Surface ruptures of the Iranian earthquakes 1900–2014: Insights forearthquake fault rupture hazards and empirical relationships". Earth-Science Reviews , P. 1-13
 14. Ghassemi, M. R.; Nayeb, S.(2015). " Active surface cracking in Aghajari Formation of the Azar oil field, Zagros, western Iran". Marine and Petroleum Geology, P. 498-508
 15. Haj Manuchehri, M., Arian,M., Ghorashi, M., Solgi, A. & Sorbi, A. (2015). Geomorphic Signatures of Active Tectonics in the Chalus Drainage Basin in Alborz, Iran. Scientific Quarterly Journal of Geoscinces. 273-280
 16. Hassanpour, J., Alavi, S. A., Jahani, S. & Ghassemi, M. R. (2015). Dadenjan Salt Diapir: Evidence for Pre-Orogenic Activity, Rising Mechanism and Subsequent Influences on the Geometrical Adjustments of the Adjacent Structures (SW Shiraz, Iran). Scientific Quarterly Journal of Geoscinces. 101-114
 17. Jalili, Y., Khatib, M. M., Gholami, E. & Ghassemi, M. R. (2015). Geometric-Kinematic Analysis of Folding in Chelounak Area (NW Birjand). Journal of Geoscience, 94, P. 163-175
 18. Khalatbari Jafari, M; Sepehr, H; Mobasher, K. (2015). " Tectonomagmatic evolution of the South Dehshir Ophiolite , Central Iran ". Geological Magezine, Cambridge University Press, doi:10.1017/S0016756815000618, P. 1-21
 19. Lak, R. & Rezaeeyan Langeroudi, S. (2015). Holocene sedimentary environment of Maharlou Lake by sedimentological and mineralogical evidences. Quaternary Journal of Iran. 1, 83-97
 20. Lotfi, M., Hekmatian, M., Shabani, A. A. & Mokhtari, M. (2015). Geology and Origin of Oras-Kuh Pb-Zn Deposit in Eastern Alborz (Semnan Province). Scientific Quarterly Journal of Geoscinces. 73-84
 21. Majidifard, M. R.(2015). "Late Bajocian–Bathonian ammonites from northeast Iran ".  Acta Palaeontologica Romaniae, V. 11, N. 2, P.9-25        
 22. Maleki, S., Emami, m\M., Kheirkhah, M. & Saeedi, a. (2015). Quaternary basalts of Bijar area along the Zagros Fault. Quaternary Journal of Iran. 1, 29-43
 23. Miriyan, Z., Lotfi, M., Shabani, A. A., Mokhtari, M. A. A.  & Haj Molla Ali, E. (2015). Geology, Mineralogy and Fluid Inclusion Investigation of Supergene Zn Deposit in Kharengun Zone, Northeast of Bafq,Central Iran. Scientific Quarterly Journal, GEOSCIENCES, Vol. 24, No. 95, 233- 242.
 24. Moslempour, M. E; Khalatbari Jafari, M; Ghaderi, M; Yousefi, H; Shahdadi, S. (2015). "Petrology, Geochemistry and Tectonics of the Extrusive Sequence of Fannuj-Maskutan Ophiolite, Southeastern Iran".Journal Geological Socity Of Indian, V. 85, P. 604-618          
 25. Naimi-Ghassabian, N; Khatib, M M; Nazari, H; Heyhat, M. R. (2015). " Present-day tectonic regime and stress patterns from the formal inversion of focal mechanism data, in the North of CentraleEast Iran Blocks". Journal of African Earth Sciences, P. 113-126
 26. Nazari, H. (2015). Analysis and Timing Synthesize of the Probable Earthquake in the Tehran Region: A Review to Paleoseismotogical Studies. Journal of African Earth Sciences, P. 263-273
 27. Nazari, H., Ghoreshi, M., Kaveh Firouz, A., Ensani, M., Baharfirouzi, K., Azizi, A., Lak, R., Karimi Bavandpour, A. R., MohammaDI Vizhe, M., Sobouti, F.& Razavi, A. (2015). Probable Tsunami in the south Caspian Sea by a large earthquake. Iranian Gournal of Geology. 32, 57-72
 28. Nazemi, M., Ghorashi, M., Ghassemi, M. R. & Arian, M. (2015). Features of Alluvial Fans Associated with Active Tectonics (Shotori Mountains, East of Tabas- Central Iran). Scientific Quarterly Journal, GEOSCIENCES, Vol. 24, No. 95, 91- 100.
 29. Nemati, M., Ghods, A. R. & Ghassemi, M. R. (2015). A ML Scale for Local Earthquakes Magnitude in the Eastern-Middle Alborz. Scientific Quarterly Journal, GEOSCIENCES, Vol. 24, No. 95, 115- 122.
 30. Razavi Pash, R., Ghassemi, M. R. & Safari, H. (2015). Evidences for Development of a Pull-Apart Basin in the Rostam-Abad Region, Gilan Province. Scientific Quarterly Journal, GEOSCIENCES, Vol. 24, No. 95, 123- 132.
 31. Rezaei, S; Lotfi, M; Afzal, P; Jafari, M. R; Shamseddin Meigoony, M. (2014).
  " Delineation of Cu prospects utilizing multifractal modeling and stepwise factor analysis in Noubaran 1:100,000 sheet, Center of Iran ". Arabian Journal of Geosciences, doi: 10.1007/s12517-014-1755-6           
 32. Rezaei, S; Lotfi, M; Afzal, P; Jafari, M. R; Shamseddin Meigoony, M; Khalajmasoumi, M. (2015). " Investigation of copper and gold prospects using index overlay integration method and multifractal modeling in Saveh 1:100,000 sheet, Central Iran". gospodarka surowcami mineralnymi – mineral resources management, doi 10.1515/gospo-2015-0038,  V. 14, P.51-74
 33. Ritz, J-F; Avagyan, A; Mkrtchyan, M; Nazari, H; Blard, P. H; Karakhanian, A; Philip, H; Balescu, S; Mahan, S; Huot, H; Münch, P; Lamothe, M. (2015). " Active tectonics within the NW and SE extensions of the Pambak- Sevan-Syunik fault: Implications for the present geodynamics of Armenia". Quaternary International, Error! Hyperlink reference not valid., P. 1-18
 34. Saboor, N., Ghassemi, M.R., Eskandari, M., Nazari. F., A., Ghorashi, M. & F. Seenaian.(2015).Structural Maturity of Active Faults and Evolutionionary Pattern of Seismic Activity in Eastern Iran. Scientific Quarterly Journal, GEOSCIENCES, Vol. 24, No. 95, 57- 66.
 35. Sadeghi Farshbaf, P; Khatib, M. M; Nazari, H. (2016). " Solid meshing of 3D geological model in finite element analysis: a case study of East Azerbaijan, NW Iran". Model Earth System Environment. DOI 10.1007/s40808-015-0066-6
 36. Safari, H., Ghassemi, M. R. & Bahrami, M. (2015). Investigation on Seismicity of Recent Earth Movements in Sanandaj- Sirjan Structural Zone, by using RS & GIS Techniques. Scientific Quarterly Journal, GEOSCIENCES, Vol. 24, No. 95, 265- 272.
 37. Seyedi Sahebari, S; Ghorashi, M; Nazari, H; Sattarzadeh, Yousef. (2014). "Evaluation of Active Tectonics of " Aras River" Using Geomorphological Indices". Advance in Environmental Biology, V. 8, N. 12, P. 1649-1656                       
 38. Seyedi Sahebari, S; Ghorashi, M; Nazari, H; Sattarzadeh, Yousef. (2015). "Evaluation of Active Tectonics of "Talkhe Rud" Basin Using Geomorphological Indices". Advance in Environmental Biology, V. 9, N. 3, P. 424-433                     
 39. Sheikholeslami, M.R. (2015). "Deformations of Palaeozoic and Mesozoic rocks in southern Sirjan, Sanandaj–Sirjan Zone, Iran". Journal of Asian Earth Sciences, P.130-149
 40. Sheikholeslami, M. R. (2015). Tectonostratigraphic Units of Southeastern Part of the Sanandaj-Sirjan Zone. Scientific Quarterly Journal, GEOSCIENCES, Vol. 24, No. 95, 243- 252
 41. Shiaian, K., Ghalamghash, J., Vosoughi Abediny, M. & Masoudi, F. (2015). Geology, Geochemistry and Petrogenesis of BazmanVolcano, SE of Iran. Scientific Quarterly Journal, GEOSCIENCES, Vol. 24, No. 95, 95- 99
 42. Taherkhani, B., Nazari, H., Pourkermani, M. & Arian, M. (2015). Geometry and Recent Kinematics of the North Qazvin Fault: Morphotectonics Approach, Scientific Quarterly Journal of Geoscinces. 29-38
 43. Vaziri, H., Rami, M., Matsouka, A. & Majidifard, M. R. (2015). Report of Jurassic Pantanellium Genus from Kermanshah Radiolarites, West Iran. Journal of Asian Earth Sciences, P.133 -141
 44. Yajam, S; Montero, P; Scarrow, J. H; Ghalamghash, J; Razavi, S. M. H; Bea, F. (2015).
  "
  The spatial and compositional evolution of the Late Jurassic Ghorveh-Dehgolan plutons of the Zagros Orogen, Iran: SHRIMP zircon U-Pb and Sr and Nd isotope evidence". Geologica Acta, V. 13, N. 1, doi:10.1344 /Geologica Acta 2015.13.1 , P. 1-23