هیات امناء

هیات امناء پژوهشکده و ترکیب آن مطابق قانون تشکیل هیات‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مورخ 9و 23/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود. ریاست هیئت امنا را وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت برعهده دارند.