پروژه های ارتباط با صنعت

گسله ‏هاي لرزه ‏زاي بنیادی البرز
پروژه های ارتباط با صنعت

گسله ‏هاي لرزه ‏زاي بنیادی البرز

تهیه و تدوین پروتکل عملیاتی مطالعاتی تهیه نقشه های سرور پایه زمین شناسی و اکتشافی
تهیه و تدوین پروتکل عملیاتی مطالعاتی تهیه نقشه های سرور پایه زمین شناسی و اکتشافی

تهیه و تدوین پروتکل عملیاتی مطالعاتی تهیه نقشه های سرور پایه زمین شناسی و اکتشافی