پروژه های ارتباط با صنعت

پتانسیل یابی شورابه سطحی دریاچه ارومیه براساس داده های اخذ شده از برداشت های میدانی زمستان ۹۷
احیای اکولوژی، محیط زیست و توسعه پایدار اقتصادی در دریاچه ارومیه

پتانسیل یابی شورابه سطحی دریاچه ارومیه براساس داده های اخذ شده از برداشت های میدانی زمستان ۹۷

تحلیل مشاهدات میدانی (بررسی و ژنز میکرولند فرمهای پهنه های گلی و نمکی دریاچه ارومیه)
احیای اکولوژی، محیط زیست و توسعه پایدار اقتصادی در دریاچه ارومیه

تحلیل مشاهدات میدانی (بررسی و ژنز میکرولند فرمهای پهنه های گلی و نمکی دریاچه ارومیه)