تحلیل مشاهدات میدانی (بررسی و ژنز میکرولند فرمهای پهنه های گلی و نمکی دریاچه ارومیه)

( ۱ )
تحلیل مشاهدات میدانی (بررسی و ژنز میکرولند فرمهای پهنه های گلی و نمکی دریاچه ارومیه)

مجری طرح: پژوهشکده علوم زمین

سال: 1397

کاهش سطح تراز آب دریاچه ارومیه در دو ده اخیر و خشک شدن بخش های بزرگی از دریاچه منجر به تغییر ماهیت این پهنه آبی از یک دریاچه فوق اشباع دائمی به پلایای نمکی شده است. رخنمون یافتن بخش بزرگی از بستر دریاچه بصورت پهنه های وسیع گلی، گلی نمکی و نمکی، یکی از شواهد تغییر ماهیت از تحلیل مشاهدات میدانی (بررسی و ژنز میکرولندفرمهای پهنه های گلی و نمکی دریاچه ارومیه) aug ام GEEN سیستم دریاچه ای به پلایایی می باشد. وسعت این پهنه ها در بخش جنوبی دریاچه به دلیل شیب کم بستر بسیار بیشتر از بخش شمالی دریاچه می باشد. گسترش این پهنه ها منجر به تشکیل میکرولندفرم های مختلف متعلق به محیط های پلایای شده است. همچنین خشک شدن دریاچه شرایط استحصال و برداشت نمک از پهنه های نمکی بستر دریاچه را فراهم کرده است. امروزه برداشت نمک به صورت گسترده به منظور کاربردهای صنعتی در پتروشیمی ها، کارخانجات ذوب شیشه و غیره صورت می گیرد. برداشت و دپو کردن نمک های سست و منفصل می تواند منجر به حمل نمک به منطق مسکونی و کشاورزی در زمان طوفان های بادی و گرد و غبار گردد و عوارض زیست محیطی برای ساکنین اطراف دریاچه به همراه داشته باشد. ساخت میانگذر شهید کلانتری علاوه بر تقسیم دریاچه به دو بخش شمالی و جنوبی و تغییر در سیستم رسوبگذاری و چرخش آب دریاچه، منجر به روانگرایی و رخنمون رسوبات گلی بستر دریاچه در حاشیه میانگذر شده است که خود می تواند نشانگر فرونشست زمین در محل میانگذر باشد.

کلید واژه ها: پژوهشکده علوم زمین دریاچه ارومیه احیای اکولوژی ژنز میکرولند پهنه های گلی و نمکی