کارشناسی ارشد

آئین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد پژوهشکده علوم زمین

 

-طول دوره تحصیل

طول مدت تحصیل دانشجویان دروه کارشناسی ارشد ناپیوسته با توجه به مصوبه شورای پژوهشی پژوهشکده 2 سال است.

تبصره1: در صورتیکه دانشجو نتواند در مدت تعیین شده از پایان نامه خود دفاع نماید با درخواست استاد راهنما و موافقت شورای پژوهشی پژوهشکده یک نیمسال به مدت مذکور اضافه می گردد.

تبصره2: با توجه به آئین نامه آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این مدت(5/2  سال) حداکثر طول مدت تحصیل کارشناسی ارشد می‌باشد و تحت هیچ شرایطی اضافه نمی‌گردد.

 

-مرخصی تحصیلی

دانشجو می تواند در طول دوره تحصیل حداکثر یک نیمسال با کسب موافقت پژوهشکده از مرخصی تحصیلی (با احتساب در سنوات تحصیل) استفاده کند.

تبصره 1: درخواست مرخصی باید قبل از شروع نام نویسی نیمسال تحصیلی مورد نظر به اداره آموزش پژوهشکده مربوط تسلیم گردد.

تبصره 2: درخواست مرخصی تحصیلی در اولین نیمسال ورود به پژوهشکده مجاز نمی‌باشد.

تبصره 3: در صورتی که دانشجو بدون کسب موافقت پژوهشکده حتی برای یک نیمسال ترک تحصیل نماید از ادامة تحصیل محروم می‌شود.

 

-انصراف از ادامه تحصیل

دانشجو می تواند به هر دلیل از ادامه تحصیل اعلام انصراف نماید. در این صورت باید درخواست خود را مبنی بر اعلام انصراف به پژوهشکده مربوط تسلیم کند. چنانچه دانشجو حداکثر تا یکماه پس از تاریخ درخواست، تقاضای خود را پس نگیرد پژوهشکده نسبت به صدور گواهی انصراف اقدام خواهد کرد.

تذکر: دانشجوی انصرافی یا اخراجی موظف است به تعهداتی که سپرده عمل نماید. در هر حال تسلیم ریز نمرات و یا دریافت مجوز شرکت مجدد در آزمون ورودی منوط به تسویه حساب دانشجو با پژوهشکده است.

تذکر مهم: تغییر رشته در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است. انتقال و جابجایی نیز در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته با توجه به مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با موافقت دانشگاه مبداء یا مقصد و شورای پژوهشی پژوهشکده امکان پذیر می‌باشد.

 

-دانشجوی میهمان

در صورتیکه ارائه برخی از دروس در یک رشته و در یک زمان معین در پژوهشکده ممکن نباشد، دانشجو می‌تواند آن درس را با موافقت شورای پژوهشی پژوهشکده در یکی از موسسات آموزش عالی دیگر که مجری دوره است بصورت میهمان بگذراند. در این حال کسب موافقت مؤسسه مقصد هم ضروری است و تعداد واحدهای درسی دانشجوی میهمان در یک مؤسسه نباید از نصف واحدهای درسی دوره بیشتر شود.

تذکر: دانشجو  نمی‌تواند در نیمسال اول و یا ترمی که واحد پایان‌نامه را می‌گذراند، میهمان شود.


-واحدهای درسی

1-تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته با احتساب واحد پایان‌نامه  30 واحد مطابق با برنامه مصوب شورایعالی برنامه ریزی است.

تذکر: دانشجو نمی تواند بیش از حد مجاز پیش بینی شده در برنامه مصوب رشته، واحد انتخاب کند. در غیر اینصورت نسبت به حذف آخرین درس‌های اخذ شده اضافی اقدام خواهد شد.

2-چنانچه به تشخیص گروه آموزشی ذیربط تعدادی از واحدهای درسی دوره کارشناسی به عنوان دروس کمبود یا جبرانی برای دانشجو ضروری تشخیص داده شود وی مکلف است آن دروس را براساس برنامه مصوب، اضافه بر واحدهای درسی مقرر در دورة کارشناسی ارشد بگذراند.

3-دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مجاز است در هر نیمسال تحصیلی بین 8 تا 12 واحد درسی انتخاب کند.
4- دانشجویانی که برخی از دروس کارشناسی ارشد را در دورة کارشناسی گذرانده‌اند نمی‌توانند آن درس یا دروس را مجدداً در دوره کارشناسی ارشد بگذرانند. این دانشجویان باید با در نظر گرفتن دروس دیگر دوره، جمع واحدهای درسی خود را به حد نصاب مندرج در برنامه مصوب برسانند.

5-با پایان یافتن مهلت حذف و تعویض، انتخاب واحد دانشجو قطعیت می‌یابد.

6-دانشجو در ترم تابستانی مجاز به انتخاب درس نمی‌باشد.

 

-حضور و غیاب

1-حضور دانشجو در تمامی برنامه‌های درسی و دیگر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دوره الزامی است. غیبت دانشجو در هر درس نباید ازمجموع ساعات آن درس تجاوز کند در غیراین صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می‌شود.

تبصره: در صورتی که غیبت دانشجو در یک درس بیش از حد مجاز باشد ولی از نظر آموزش پژوهشکده   موجه تشخیص داده شود آن درس از مجموعه دروس انتخابی دانشجو حذف می‌شود در این صورت رعایت حد نصاب 8 واحد در آن نیمسال الزامی نیست ولی آن نیمسال از نظر طول مدت تحصیل برای دانشجو یک نیمسال کامل محسوب می‌شود.

2-غیبت غیر موجه دانشجو در جلسه امتحان به منزلة نمره صفر در آن درس می‌باشد.

تبصره: در صورتی که غیبت دانشجو از نظر دانشکده و یا اداره کل آموزش موجه تشخیص داده شود درس مربوط برای دانشجو حذف می‌گردد.

3-دانشجویی که به دلیل موجه از حضور در جلسه کلاس یا امتحان غیبت کند موظف است حداکثر تا دو هفته بعد از تاریخ غیبت مدارک خود را به آموزش دانشکده ارائه نماید.

-ارزشیابی دروس

1-حداقل نمرة قبولی در هر درس اعم از دروس دوره و دروس جبرانی در دوره کارشناسی ارشد 12 است.

تبصره 1: اگر نمره دانشجو در یک درس انتخابی (اختیاری) کمتر از 12 باشد می‌تواند با موافقت استاد راهنما به جای آن، درس دیگری را انتخاب نماید نمره درس مردودی دانشجو در میانگین نمرات نیمسال و میانگین کل محاسبه خواهد شد.

تبصره 2: نمره دروس جبرانی در کارنامه دانشجو جداگانه ثبت شده و در احتساب میانگین نمرات نیمسال تحصیلی و میانگین کل نمرات دانشجو منظور نمی شود.

2-میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل نباید کمتر از 14 باشد. در غیر اینصورت دانشجو فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد شناخته نمی‌شود.

تبصره: دانشجویی که پس از گذراندن کلیه واحدهای درسی دوره، میانگین کل نمرات او از 14 کمتر باشد در صورتی که حداکثر مدت مجاز تحصیل وی به پایان نرسیده باشد، می تواند تا 16 واحد از دروسی را که در آنها نمرة کمتر از 14 گرفته است، فقط در یک نیمسال تحصیلی تکرار کند و در صورت جبران کمبود میانگین کل فارغ‌التحصیل شود. دانشجویی که به هر دلیل نتواند از این فرصت استفاده کند از ادامه تحصیل و دریافت مدرک تحصیلی محروم می‌شود.

3-در مواردی که ارزشیابی دانشجو در یک درس موکول به فعالیت‌هایی باشد که با تشخیص استاد مربوط انجام آن در طول یک نیمسال تحصیلی ممکن نیست، نمره دانشجو در آن درس ناتمام محسوب می‌شود. در این صورت باید نمره دانشجو در این درس، حداکثر تا پایان نیمسال تحصیلی بعد، توسط استاد مربوط به نمره قطعی تبدیل و در کارنامه وی ثبت شود.

 

-مشروطی
میانگین نمرات دروس دانشجو در دوره کارشناسی ارشد در هر نیمسال تحصیلی نباید از 14 کمتر باشد در غیر این صورت دانشجو مشروط شناخته خواهد شد.

تذکر 1: در صورت مشروط شدن دانشجو در دو نیمسال، حکم اخراج وی صادر و به وی ابلاغ می‌شود در این صورت دانشجو جهت تسویه حساب موظف به مراجعه به  آموزش پژوهشکده می‌باشد.

تذکر 2: در مورد دانشجویانی که کمتر از 6 واحد درسی در یک نیمسال تحصیلی دارند در صورتی که معدل ایشان کمتر از 14 باشد نمرات نیمسال مذکور با نمرات دروس نیمسال تحصیلی بعد معدل‌گیری خواهد شد.

 

-پایان‌نامه

تهیه پایان نامه آخرین بخش دوره کارشناسی ارشد است که طی آن دانشجو موظف است در زمینة مربوط به رشته تحصیلی خود زیر نظر استاد راهنما به پژوهش بپردازد. موضوع پایان نامه با توجه به پروژه های مورد نظر پژوهشکده و سازمان زمین شناسی با توجه به گرایش تحصیلی دانشجو از سوی پژوهشکده ارائه می‌گردد.


-تعداد واحد

تعداد واحد پایان نامه کارشناسی ارشد  6  واحد درسی مطابق برنامه آموزشی مصوب می‌باشد

 

- استاد راهنما

استاد راهنما با پیشنهاد پژوهشکده، دانشجو و موافقت استاد و تایید گروه از اعضای هیات علمی پژوهشکده یا خارج از پژوهشکده با حداقل مرتبه استادیاری تعیین می‌گردد.

تبصره 1: چنانچه استاد راهنما از خارج پژوهشکده انتخاب شود، به جای شرط استادیاری داشتن مدرک دکترا الزامی است.

تبصره 2: در رشته‌هایی که استادیار به تعداد کافی وجود ندارد استاد راهنما را می‌توان با تأیید شورای پژوهشی پژوهشکده از بین مربیان برجسته و دارای حداقل ده سال سابقه کار مفید آموزشی و پژوهشی انتخاب کرد.

 

-زمان انتخاب موضوع پایان‌نامه

دانشجو موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه و استاد راهنما را انتخاب کرده و تا پایان نیمسال سوم فرصت دارد پایان نامه خود را به تصویب برساند-استاد مشاور

استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و پس از تأیید گروه، از بین اعضای هیات علمی یا متخصصان و محققان مربوط انتخاب می‌شود.

تذکر: دانشجو در هر نیمسال تحصیلی تا زمانی که از پایان نامه خود دفاع ننموده موظف است واحد پایان نامه را انتخاب نماید. در غیر این صورت پس از اخطار کتبی  آموزش، حکم اخراج بدلیل ترک تحصیل صادر خواهد شد.


- ارزشیابی پایان‌نامه

1-ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاعیه توسط هیات داوران متشکل از استاد راهنما، استاد مشاور، حداقل یک نفر نماینده کمیته تحصیلات تکمیلی و دو نفر از اعضای هیات علمی یا متخصصان و محققان داخل یا خارج موسسه انجام می‌گیرد.

2-پایان نامه توسط هیات داوران در پنج درجه ارزشیابی شده و به هر درجه نمره‌ای تعلق می‌گیرد و این نمره که در آخرین نیمسال تحصیلی وارد کارنامه دانشجو می‌گردد، در میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می‌شود.

3-در صورتی که پایان نامه از نظر هیأت داوران غیر قابل قبول تشخیص داده شود، دانشجو می تواند در مدتی که از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی تجاوز نکند، پایان‌نامه خود را کامل و بار دیگر در زمانی که هیات داوران تعیین می کنند از آن دفاع نماید. دانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از پایان نامه خود با موفقیت دفاع کند از ادامه تحصیل و دریافت مدرک تحصیلی محروم می‌شود.

4-هر دانشجو بایستی قبل از دفاع یک مقاله چاپ شده در مجله علمی- پژوهشی و یا دو مقاله ارائه شده درسمینار از پایان نامه خود داده باشد در غیر این صورت نمره پایان نامه از 19 منظور  می‌گردد. 

تبصره: گواهی پذیرش مقاله برای چاپ نیز قابل قبول می باشد.

 

نکات مهم:

1-دانشجویانی که رابطه استخدامی (رسمی یا پیمانی) با وزارتخانه ها و یا سازمانهای دولتی و یا تحت پوشش دولت دارند باید نامه موافقت با ادامه تحصیل از بالاترین مقام مسئول سازمان مربوط و یا حکم مرخصی سالیانه را برای ادامه تحصیل به آموزش پژوهشکده ارائه نمایند.

2-با توجه به تمام وقت بودن تحصیل در دوره کارشناسی ارشد حضور دانشجو در تمامی برنامه‌های درسی و دیگر فعالیت های آموزشی و پژوهشی دوره الزامی است.

3-دانشجو تا پایان نیمسال سوم تحصیل فرصت دارد پایان‌نامه خود را به تصویب شورای پژوهشی پژوهشکده برساند.

4-دانشجو در هر نیمسال تحصیلی تا زمانی که از پایان نامه خود دفاع ننموده است موظف به انتخاب واحد پایان نامه در فرم انتخاب واحد می‌باشد.

5-متعهدان خدمت به آموزش و پرورش صرفاً در صورت سپردن تعهد جدید مجاز به ادامه تحصیل می‌باشند.

6-دانشجو موظف است حداکثر سه ماه پس از دفاع نسبت به تسویه حساب با واحدهای مختلف سازمان و پژوهشکده اقدام نماید و پنج نسخه صحافی شده از پایان نامه خود را بر اساس مقررات به آموزش پژوهشکده تحویل دهد.