بخش های مختلف پژوهشکده

بخشهای مختلف پژوهشکده
o سایت کامپیوتر
o آزمایشگاه سنگشناسی
o آزمایشگاه فسیلشناسی و رسوب شناسی
o آزمایشگاه تکتونیک تجربی
o اتاق چاپ و تکثیر
o کتابخانه پژوهشکده
o سالن کنفرانس پژوهشکده 

 

 

سایت کامپیوتر 

 

 

آزمایشگاه سنگ شناسی  

 

 

آزمایشگاه تکتونیک تجربی 

 

 

آزمایشگاه فسیل شناسی 

 

 اتاق چاپ و تکثیر 

 

کتابخانه پژوهشکده 

 

اتاق کنفرانس  پژوهشکده علوم زمین