مقالات علمی سال ۱۳۹۸

فهرست:

 1. قلمقاش، ج.، کتابی، ز.، اصفهانی، ا.، موسوی، س. ز.، 1398. "مقایسه زمین­شناسی، پتروگرافی، زمین شیمی و منشأ ایگنمبریت در آتشفشان­های سبلان و سهند". مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته، شماره 31، 17-24 ص.
 2. خلعتبری جعفری، م.، کیلانی جعفری ثانی، ز.، عمرانی، س. ج.، 1398. "پترولوژی و ژئوشیمی سنگ­های آتشفشانی ائوسن در باختر سه چنگی، بلوک لوت". مجله علوم زمین خوارزمی، جلد 5، شماره 1، 19- 54 ص.
 3. خیرخواه، م.، 1398. "ویژگی­های فیزیکوشیمیایی گدازه­های بازالتی آرارات در شمال گریک (آذربایجان غربی) بر اساس شیمی بلورهای پیروکسن: پیامدهای تکامل ماگما در خاستگاه پس از برخورد". فصلنامه کواترنری ایران، دوره 5، شماره 2، 185- 204ص.
 4. شجاعیان، ا.، اکبرپور، ا.، بهارفیروزی، خ.، ونایی، م.، 1398 . "خاستگاه و تکوین کانه­زایی آهن- مس دره رحیم، جنوب کاشان، ایران". فصلنامه علوم زمین، سال بیست و نهم، شماره 114، 109-122ص.
 5. جمالی، م.، قاسمی، م.ر.، لطفی، م. و سلگی، ع.، 1398. "تحلیل ساختاری گستره کوه آهن بشرویه، خراسان جنوبی". فصلنامه علوم زمین، سال بیست‏وهشتم، شماره 111، ص 301-310.
 6. طالبی، ح.، علوی، ا.، قاسمی، م.ر. و شرکتی، ش.، 1398. "تفاوت رژیم تنش برجا وابسته به موقعیت ساختاری و ویژگی‏های ژئومکانیکی، نمونه موردی در سازندهای گچساران و آسماری، جنوب باختر ایران". فصلنامه زمین‏شناسی ایران، سال 13، شماره 49، بهار 1398، ص 99-115.
 7. بیرالوند، م.، محجل، م. و قاسمی، م.ر.، 1398. "نقش زمین‏ساخت و ماگماتیسم در تکامل تراورتن‏های تخت سلیمان، شمال باختر ایران". فصلنامه علوم زمین، تابستان 98، سال بیست‏وهشتم، شماره 112، ص 71-80.
 8. اله­وردی میگونی، ف.، محمدی­ویژه، م.، فرخ­نیا، ع. ل.، بوستان، ا.، نظری، ح.، 1398. بررسی تکتونیک فعال و شناسایی گسل­های جنبا به وسیله روش­های ژئوفیزیکی مطالعه موردی: گوهر تپه- بهشهر. سال بیست و هشتم، شماره 111، 227-236 ص.
 9. پاشازاده، ب.، جهانی، د.، لک، ر.، نظری، ح.، زمانی­پدرام، م.، 1398. "شناسایی یک دریاچه قدیمی برای نخستین بار در واحدهای کواترنری اطراف شهر یزد". سال بیست و هشتم، شماره 112، 101- 108 ص.
 10. شیخ الاسلامی، م. ح.، 1398. "تحلیل دو بعدی واتنش پایدار در مرمرهای بودین­دار ناحیه خلج با استفاده از دایره مور، جنوب مشهد". فصلنامه زمین شناسی ایران، سال 13، شماره 49، 63- 75 ص.
 11. بهبهانی، ر.، لک، ر.، 1398. "پراکندگی اجزای رسوبی و بررسی کانی شناختی در بخش شمالی خلیج فارس (پهنه دریایی و رودخانه­های ورودی)". رسوب شناسی کاربردی، دوره 7، شماره 13، 35-56 ص.
 12. یمانی، م.، لک، ر.، گورابی، ا.، شهبازی، ر.، شعبانی عراقی، ع.، 1398. "تحلیل پتانسیل فرآیند فرسایش بادی و گرد و غبار با تطبیق سیستم الگوی چرخندی بادها در چاله­های دامغان، پژوهش­های فرسایشی محیطی"، پائیز 1398، 80-101ص.
 13. عرفان، ش.، رضایی، خ.، لک، ر.، آل علی، م.،1398. "تلفیق زمین­آماری مطالعات رسوب­شناسی و ژئوالکتریک در نهشته­های کواترنر پهنه­های ساحلی غربی و شرقی بخش دریاچه­ی ارومیه"، فصلنامه­ی کواترنری ایران، دوره 5، شماره 1، 59-78ص.
 14. محمدی، ع.، درویشی خاتونی، ج.، صالحی­پور میلانی، ع.، کاوه فیروز، ا.، لک، ر.، 1398. "ژنز میکرولندفرم­های پهنه­های پلی و نمکی دریاچه ارومیه"، فصلنامه کواترنری ایران، دوره 5، شماره 2، 237-262ص.
 15. وزیری، س. ح.، مجیدی­فرد، م. ر.، لفلم، م.، 1398. "یافته­های جدید در خصوص فسیل­های ادیاکارن از سری کوشک در مناطق بافق و بهاباد، ایران مرکزی". شماره 112، 261- 268ص.
 16. مهدی­خانی، ف.، مجیدی­فرد، م. ر.، محتاط، ط.، بخشنده، ل.، زمانی­پدرام، م.،1398. "بررسی همبری مرز کرتاسه- پالئوژن در برش­های چینه شناسی زالوبند و هونو (شرق خور)". سال بیست و نهم، شماره 113، 271-282 ص.