مقالات علمی سال ۱۳۹۳

فهرست:

 1. عباس‌زاده شهری، ع؛ رضایی، ف؛ مهدی‌زاده فرساد، ک؛ رجبلو، ر؛ پنائی، ن. (1393). " طراحی یک کد کامپیوتری جدید در تعیین و تحلیل پتانسیل روانگرایی ساختگاه". فصلنامه علوم زمین، شماره 91. 111-118
 2. حاجی‌زاده نداف، ا؛ اویسی، ب؛ قاسمی، م. ر؛ بلورچی، م. ج. (1393). " برآورد ویژگی‌های ژئومکانیکی سازند آسماری (زاگرس، باختر شیراز) با تلفیق آزمون‎‌های آزمایشگاهی و مدل‌سازی عددی". فصلنامه علوم زمین، شماره 91. 57-62
 3. رحمانیان، س؛ رضایی، ف؛ (1393). " اصلاح خاک‌های فروریزشی با استفاده از روش تزریق (مطالعه موردی: ایستگاه راه آهن سمنان)". مجله زمین‌شناسی کاربردی پیشرفته، شماره 12. 7-13
 4. آزادبخت، س؛ مجیدی فرد، م. ر؛ بابازاده، س. ا. (1393). " سنگ چینه‌شناسی و زیست‌چینه شناسی سازند سورگاه در خاور خرو آباد". فصلنامه علوم زمین، شماره 92. 219-226
 5. بهبهانی، ر؛ لک، ر؛ چنانی، ن؛ حسین یار، غ.ر. (1393). " ژئوشیمی آلی رسوبات خور موسی و نواحی دریایی مجاور آن، شمال باختر خلیج فارس". فصلنامه علوم زمین، شماره 92. 55-66
 6. امینی، ح؛ فتاحی، م. ر، قاسمی، م. ر. (1393). " کنکاشی بر جابه جایی آراهه‌ها در بخش‌هایی از گستره گسل درونه". فصلنامه علوم زمین، شماره 92. 209-218
 7. خلعت‌بری جعفری، م؛ بحیرایی، ز. (1393). " پترولوژی و جایگاه تکتونوماگماتیک سنگ‌های آتشفشانی ائوسن محدوده رزه، جنوب شاهرود". پژوهش‌های دانش زمین، شماره 19. 16-29
 8. افضلی، س؛ نظافتی، ن؛ قادری، م؛ قلمقاش، ج؛ قاسمی، م. ر؛ کریمی باوندپور، ع. ر. (1393).
   "سنگ‌زایی و کانه‌زایی در کانسار اکسید آهن آپاتیت‌دار گزستان، خاور بافق، ایران مرکزی". فصلنامه علوم زمین، شماره 93. 77-84
 9. کیا دلیری، ز؛ مجیدی فرد، م. ر. (1393). " چینه‌نگاری سنگی و چینه‌نگاری زیستی میانی گروه شمشک در برش گل‌بینی، شمال خاوری جاجرم با توجه ویژه به آمونیت‌ها،". فصلنامه علوم زمین، شماره 94. 91-100
 10. رضایی، ف؛ نظری، ح؛ رحمانیان، س؛ شهیدی، ع. (1393). " رفتار ژئوتکنیکی پهنه آبرفتی در برابر جنبش لرزه‌ای احتمالی". فصلنامه علوم زمین، شماره 94. 35-40
 11. احمدی ترکمانی، ا؛ قاسمی، م. ر. (1393). " دگرریختی ستبرپوست و نازک پوست در گستره ماه نشان، زنجان، شمال باختر ایران". فصلنامه علوم زمین، شماره 94. 299-306
 12. دیدار، پ؛ نظافتی، ن؛ امامی، م. هـ؛ سلگی، ع. (1393). "زمین‌شناسی و کانی‌شناسی پگماتیت‌های جنوب مشهد با نگرشی ویژه بر کانی‌سازی لیتیم". فصلنامه علوم زمین، شماره 94. 209-218
 13. اصلانی، ع؛ علیمحمدیان، ح؛ قلمقاش، ج؛ نظری، ح. (1393). " مطالعه ریزساختاری و الگوی جایگیری نیمه جنوبی باتولیت الوند با استفاده از ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی (AMS)". فصلنامه علوم زمین، شماره 94. 137-146
 14. خلج معصومی، م؛ لطفی، م؛ معمار کوچه‌باغ، ا؛ خاکزاد، ا؛ افضل، پ. (1393). "روند کانی‌سازی عناصر پرتوزا و ارتباط آنها با سریم و ایتریم با استفاده از داده‌های لیتوژئوشیمیایی در محدوده بی‌هنجاری پنج ساغند". فصلنامه علوم زمین، شماره 93. 201-210
 15. نظری، ح. (1393). " بررسی تحلیلی زمان احتمال رخداد زمین‌لرزه در گستره تهران: مروری بر پژوهش‌های پارینه‌لرزه‌شناسی". فصلنامه علوم زمین، شماره 94. 263-272
 16. صبور، ن؛ قاسمی، م. ر؛ اسکندری، م؛ نظری فهندری، ع؛ اویسی، ب. (1393). " مدل‌سازی فروکاهی زمین‌لرزه 1309 خورشیدی سلماس، شمال باختر ایران". فصلنامه علوم زمین، شماره 94. 255-262
 17. صالحپور، آ؛ اویسی، ب؛ قاسمی، م. ر. (1393). " بررسی دگرریختی جوان در گستره زاگرس باختری، نگاهی بر نقش واحدهای کم قوام سطوح بالایی در کنترل سازوکار خروج هسته ناودیس". فصلنامه علوم زمین، شماره 94. 235-244
 18. علیمردان، س؛ سلیمانی آزاد، ش؛ قرشی، م؛ قاسمی، م. ر؛ اویسی، ب؛ حاتمی، ا. (1393).
  "بررسی شواهد ریخت زمین‌ساختی و گسلش جوان در گستره شهر جدید هشتگرد، شمال باختر تهران ". فصلنامه علوم زمین، شماره 94. 227-234
 19. عباس‌زاده شهری، ع؛ حسینی، ر؛ رضایی، ف؛ مهدی‌زاده فرساد، ک؛ پنائی، ن. (1393). " تحلیل پتروفیزیکی و پیش‌بینی تابع تخلخل در یکی از مخازن نفتی جنوب باختر ایران ،". فصلنامه علوم زمین، شماره 94. 315-320
 20. بحیرایی، س؛ آرین، م؛ قرشی، م؛ سلگی، ع. (1393). "ارزیابی توان حرکتی گسل مشا  (در گستره باختر فیروزکوه تا شهرستانک) ". فصلنامه علوم زمین، شماره 94. 123-126
 21. نعمتی، م؛ هالینگزورث، ج؛ قاسمی، م. ر. (1393). " بررسی لرزه‌زمین‌ساخت خاور حوضه کاسپین جنوبی به کمک سازوکار زمین‌لرزه‌ها و بررسی‌های زمین‌ریخت‌شناختی". فصلنامه علوم زمین، شماره 94. 133-144
 22. قاسم شیرازی، ب؛ مجیدی فرد، م. ر؛ خردمند، ع؛ محتاط، ط. (1393). " زیست‌زون‌بندی و تعیین ژرفای رسوبات کامپانین مایستریشتین براساس روزن‌بران در برش جوپار، (ایران مرکزی)،". فصلنامه علوم زمین، شماره 94. 65-72
 23. سربندی فراهانی، ط؛ مجیدی فرد، م. ر؛ کبریایی زاده، م. ر؛ محمدی،م. (1393). " مطالعه سنگ چینه‌نگاری و زیست چینه‌نگاری زیای آمونیتی سازند دلیچای در برش مهدیشهر (شمال سمنان)". فصلنامه علوم زمین، شماره 94. 27-38
 24. رمضانی، م؛ قاسمی، م. ر. (1393). " بررسی ریزساختاری فرسایشی آق‌دربند با بهره‌جویی از ویژگی‌های دگرریختی کانی کلیست". فصلنامه علوم زمین، شماره 94. 79-86
 25. علیزاده، ح؛ آرین، م؛ لطفی، م؛ قرشی، م؛ قربانی، م. (1393). "تعیین موقعیت کانسارهای مس پورفیری به کمک محاسبه ضریب خطوارگی تصویر در بخش شمالی دهج-ساردییه". فصلنامه علوم زمین، شماره 94. 247-252
 26. بقاء، ن؛ قرشی، م؛ آرین، م؛ پورکرمانی، م؛ سلگی، ع. (1393). "بررسی نوزمین‌ساخت پهنه گسلی مشا- شمال تهران برپایه ویژگی‌های ریخت زمین‌‌ساختی، البرز مرکزی، شمال ایران". فصلنامه علوم زمین، شماره 94. 41-52
 27. خلعت‌بری جعفری، م؛ غنی، م. (1393). " اهمیت دیاپیرهای گوشته‌ای در تشکیل توالی خروجی افیولیتی، شمال باختری سبزوار". فصلنامه علوم زمین، شماره 94. 47-60
 28. عسکری، ن؛ امامی، م. هـ؛ خیرخواه، م. (1393). " سنگ‌نگاری، ژئوشیمی ریولیت گارنت‌دار منطقه کهک (جنوب خاور قم)". فصلنامه علوم زمین، شماره 94. 17-26
 29. شیخ الاسلامی، م. ر. (1393). " اثرهای رویداد سیمین میانی در شمال خاور ایران". فصلنامه علوم زمین، شماره 94
 30. لک، ر؛ تقی‌زاده، م. (1393). " بررسی رخساره‌های رسوبی هولوسن و تعیین نرخ رسوب‌گذاری در شمال خاور خلیج فارس (مطالعه موردی: جنوب بندرعباس)". فصلنامه علوم زمین، شماره 94.
 31. عباس‌زاده شهری، ع؛ رضایی، ف؛ مهدی‌زاده فرساد، س؛ مهدی‌زاده فرساد، ک؛ پناهی، ن. (1393). " بررسی متغیرهای زمین‌شناسی مهندسی در ایجاد شکست هیدرولیکی به منظور ازدیاد برداشت از مخازن نفت به کمک روش اجزای محدود". فصلنامه علوم زمین، شماره 94. 3-8

 

Includes:

 1. Ao, S; Xiao, W; Khalatbari Jafari, M; Talebian, M; Chen, L; Wan, Bo; Ji, W; Zhang, Zh. (2015). "U-Pb zircon ages, field geology and geochemistry of the Kermanshah ophiolote (Iran): From continental rifting at 79 Ma to oceanic core complex at ca. 36 Ma in the southern Neo-Tethys".Gondwana research, Article in press, http://dx.doi.org/10.1016/jgr. 2015.01.014
 2. Kheirkhah, M; Neil, I; Allen, M. B.(2015). "Petrogenesis of OIB-like basaltic volcanic rocks in a continental collision Zone: Late Cenozoic magmatism of Eastern Iran". Journal of Asian Earth Sciences, Article in press, http://dx.doi.org/ 10.1016/ j.jseas. 2015. 02.027
 3. Kahrazehi, M; Lotfi, M; Ghaderi, M; Mohajjel, M; Jafari, M. R. (2015). "First report of Geochemical characteristics of the Sangan Manganese Occurrence, Northeast Khash (Iran)". Indian Journal of Science and Technolog, V. 8 (S3), P. 85-93
 4. Behbahani, R; Hoseinyar, Gh; Lak, R. (2015)." The controlling parameters on organic matter preservationwithin the bottom sediments of the northern part of the Persian Gulf". Neves Jahrbuch Für Geologieund palüon tologie, doi: 10.1127
 5. Lak, R; Saeedi, M; Vosoogh, A. (2015). "Heavy Metals Distribution in Fractioned River Sediments – Case Studty: Shafaroud River-South West of Caspian Sea". International Journal of Environmental Science and Development, V. 6, No. 7, P. 530-534
 6. Raoufian, A; Joly, B; Seyed-Emami, K; Ashouri, A. R; Majidifard, M. R; Ameri, Hamed. (2014)." Phylloceratiidea du Jurassique moyen et supérieur du Nord-Est de I'Iran (Monts Binalud)". Article in press, http://dx.doi.org/10.1016/j.annpal.2014.02.003
 7. Forotan, M; Meyer, B; Sébrier, M; Nazari, H; Murray, A. S; Le Dortz, K; Shokri, M. A; Arnold, M; Aumaître, G; Bourlès, D; Keddadouche, K; Solaymani Azad, S; Bolourchi, M. J. (2014). " Late Pleistocene-Holocene right slip rate and paleosesmology of the Nayband fault, western margin of the Lut block, Iran". Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 119, doi: 10.1002/2013JB010746
 8. Ghassemi, M. R; Fattahi, M; Landgraf, A; Ahmadi, M; Ballato, P; Tabatabaei, S. (2014). "Kinematic links between the Eastern Mosha Fault and the North Tehran Fault, Alborz range, northern Iran". Tectonophysics,  622, P.81-95
 9. Dehghan Chenari, A; Lak, R. (2014). "Effects of Heavy Metals from Petroleum Pollutions on Carbonate Surface Sediments of the Persion Gulf". International Journal of Environmental Science and Development, V. 8, No. 2, ISSN: 1735-6865
 10. Mkrtchyan, M. k; Avagyan A; Ritz, J-F; Nazari, H; Blard, P. H; Martirosyyan, M-P; (2014). "Distributed Deformations along the NW party of the Pambak-Sevan-Sunik active fault". Proceedings of NAS of RA, Journal of Earth Sciences, Vol. 67 , No.1, P. 54-64, (in Armenian).
 11.  Wilmsen, M; Teoder Fürsich, F; Majidifard, M .(2014). " An overview of the Cretaceous stratigraphy and facies development of  the Yazd Block, western Central Iran". Journal of Asian Earth Sciences, Article in press, http://dx.doi.org/10.1016/j.jseas. 2014.07.015
 12. Mahmoudi, M; Sabori, J; Alimohammadian, H; ; Majidifard, M .(2014)."The first report of cryptospore assemblages of Late Ordovicisn in Iran, Ghelli Formation, Eastern Alborz". Geopersia V. 4, No. 2, P.125-137
 13. Mohamadi Parvane, M; Lak, R; Fatemi, S. M. R; Khaksar ;Keyvan. (2014). "Reconstruction of the Caspian sea water level fluctions in holosand, The study of ostracodss in wetlamd of Amirkolaye". International Journal of Current Life Sciences, V. 4, P. 5599-5605
 14. Bucur, I. I; Majidifard, M. R; Senowbari_Daryan, B. (2014). "Early cretaceous calcareous benthic microfossils from the eastern alborz and western kopet dagh (northern Iran) and their stratighaphic sighificance". Acta Palaeontologica Romaniae V. 9, No. 1, P.23-37
 15. Parent, H; Raoufian, A; Seyed Emami, K; Ashouri, A. R; Majidifard, M. R. (2014). " The bajocian-kimmeridgian ammonite fauna of the dalichai formation in the se binalud mountains, Iran". Informes del Instituto de FisiografÌa y Geología, V. 1, No. 9
 16. Khalajmasoumi, M; Lotfi, M; Afzal, P; Sadeghi, B; Memar Kochebagh, A; Khakzad, A; Ziazarifi, A. (2014). " Delineation of the radioactive elements based on the radiometric data using concentration-area fractal method in the Saghand area, Center of Iran". Arabian Journal of Geosciences, doi: 10.1007/s12517-014-1610-9
 17. Rezaei, S; Lotfi, M; Afzal, P; Jafari, M. R; Shamseddin Meygoony, M. (2014). " Delineation of Cu prospects utilizing multifractal modeling and stepwise factor analysis in Noubaran 1:100,000 sheet, Center of Iran". Arabian Journal of Geosciences, doi: 10.1007/s12517-014-1755-6
 18. Pireh, A; Alavi, S. A; Ghassemi, M. R; Shaban, A. (2014). "Analysis of natural fractures and effect of deformation intensity on fracture density in Garau formation for shale gas development within two anticlines of Zagros fold and thrust belt, Iran". Journal of Petroleum Sciences and Engineering, P. 162-180
 19. Bayati, F; Lak, R; Modabberi, S; Saeedi, M; Shakiba Azad, A. (2014). " Sedimentary and Enviromental Geochemistry of metals in the surface Sediments of the North-west of Persian Gulf (Boushehr Province Area)". Journal of Tethys, V. 2, No. 1, P. 9-19
 20. Mkrtchyan, M. K; Ritz, J.F; Avagyan, A.V; Nazari, H; KaraKhanian, A. S; Blard, P. H; Martirosyan, M. P. (2014). "New paleosmological insights along the south eastern part of the pambak-sevan-sunik active fault". Electronic Journal of natural Sciences, V. 2, No. 23, P. 3-8
 21. Kheirkhah, M; Mirnejad, H. (2014). "Volcanism from an active continental collision zone: A case study on most recent lavas within Turkish- Iranian plateau". Journal of Tethys, V. 2, No. 2, P. 81-92
 22. Lak, R. (2014). "Sea level changes in northern part of the Persian Gulf during Holocene". Procedia-Social and Behavioral Sciences. P. 754-763
 23. Fattahi, M; Walker, R. T; Talebian, M; Sloan, R. A; Rasheedi, A. (2014). "late Quaternary active faulting and landscape evolution in relation to the Gowk Fault in the South Golbaf Basin, S.E.Iran". Geomorphology, No, 204 P. 334-343
 24. Nazari, H; Ritz, J. F; Walker, R.T; Salamati, R; Rizza, M; Patnaik, R; Hollingsworth, J; Alimohammadian, H; Jalali, A; Kaveh Firouz, A; Shahidi, A. (2014). "Palaeoseismic evidence for a medieval earthquake, and preliminary estimate of late Pleistocene slip-rate, on the Firouz kuh strike-slip fault in the Central Alborz region of Iran". Journal of Asian Earth Sciences, No. 82, P. 124-135

 

 

 1.