مقالات علمی سال ۱۳۹۹

فهرست:

اسماعیلی، س.، خطیب، م. م.، نظری، ح.، پیربورگ، ژ.، غلامی، ا. 1398. دگرریختی ثقلی ژرف شیب، در حوضه کششی سیه چشمه: امتداد گسل گیلاتو- سیه چشمه- خوی. پژوهش­های ژئومورفولوژی کمی، سال هشتم، شماره 1، 216-199 ص.

اقبالی، م.، حمدی، ب.، مجیدی­فرد، م.ر. 1399. بایواستراتیگرافی سازند شیشتو 1 در برش حوض دو راه بر اساس کنودونت­ها (جنوب شرقی طبس). پژوهش­های دانش زمین، سال یازدهم، شماره 42، 143-158 ص

اکبرپور، ا.، 1399. ژئوشیمی و ژنز کانسار مگنتیت میمون آباد- جنوب باختر دهگلان، کردستان. فصلنامه پژوهش­های دانش زمین، سال یازدهم، شماره 44، 87-108 ص.

اکبرپور، ا.، خلعت­بری جعفری، م. 1399. سنگ­شناسی و زمین­شیمی کانسار آهن ابراهیم آباد (شمال باختری دیوان­دره، کردستان). پترولوژی، سال یازدهم، شماره چهل و چهارم، 57-74 ص

اکبرپور، ا.، مصلحی، م.، 1399. ژئوشیمی و خاستگاه کانی­سازی منیتیت در روستای یاپل، شمال باختر دیوان­دره، استان کردستان. فصلنامه علوم زمین، سال سی­ام، شماره 118، 191-202ص.

بختیاری­زاده، ز.، نظری، ح.، شکری، م. ع.، ماهفروزی، ع.، کاوه فیروز، ا.، 1397. پژوهش­های لرزه­شناسی باستانی بر روی سامانه گسل خزر، با تکیه بر روش پارینه لرزه­شناسی (سایت پیش از تاریخ گوهر تپه، بهشهر- مازندران). فصلنامه علوم زمین، سال بیست و هشتم، شماره 110، 209-220 ص.

توکلی یرکی، م.، علوی، س. ا.، قاسمی، م. ر.، عبدالهی­فرد، ا.، نقش چینه­نگاری مکانیکی در هندسه چین­خوردگی، با استفاده از داده­های زیرسطحی؛ مطالعه موردی: تاقدیس­های آغاجاری و پازنان (جنوب فروبار دزفول). فصلنامه علوم زمین، سال بیست و نهم، شماره 116، 213-228 ص.

حاج­حسنی، ح.، قلمقاش، ج.، وثوقی عابدینی، م.، دبیری، ر. 1399. پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز لوکوگرانیت­های باتولیت الوند.  فصلنامه علوم زمین، سال سی­ام، شماره 118، 47-56 ص.

حمیدی، ر.، قاسمی، م. ر.، شیخ­الاسلامی، م. ر.، برش عرضی ترازمند دولت آباد- نیشابور در گستره بینالود. فصلنامه علوم زمین، سال بیست و نهم، شماره 115، 199-206 ص.

خلعت­بری جعفری، م.، بانه­ای، ن.، فریدی، م. 1399. پترولوژی سنگ­های آتشفشانی الیگوسن گستره ده­ته، جنوب دیهوک، بلوک لوت. فصلنامه زمین­شناسی ایران، سال 14، شماره 56، 21-41ص.

خلعت­بری جعفری، م.، بانه­ای، ن.، فریدی، م.، مرادی، م. 1399. پترولوژی سنگ­های آتشفشانی نئوژن جنوب عرب آباد، بلوک لوت. فصلنامه علوم زمین، سال سی­ام، شماره 117، 123-134 ص.

زحمتکش، ا.، حیدری،س. م.، 1399. زمین­شناسی و کانه­زایی طلا (مس) زواریان (قم- سلفچگان). فصلنامه علوم زمین، سال سی­ام، شماره 117، 39- 50 ص

سربند فراهانی، ط.، یزدی، م.، مجیدی­فرد، م. ر. 1399. اولین گزارش از فرامینیفرهای بنیتک ژوراسیک میانی و پسین البرز شرقی (برش غزنوی) و کپه­داغ (برش چمن­بید). سال بیست و نهم، شماره 115، 301-312 ص

شایان، س.، داداش­زاده، ز.، لک، ر.، شریفی­کیا، م. 1399. تحلیل مورفودینامیک ساحلی با هدف تعیین مرز سلول­های رسوبی (مطالعه موردی: استان هرمزگان). پژوهش­های ژئومورفولوژی کمی، سال نهم، شماره 2، 1-20 ص

عرفان، ش.، رضایی، خ.، لک،ر.، آل علی، س. م.، 1399. بررسی تغییرات اقلیم گذشته بر اساس کانی­شناسی رس­ها در بخش جنوبی دریاچه ارومیه. فصلنامه علوم زمین، سال بیست و نهم، شماره 115، 123-136 ص.

قلمقاش، ج.، هوشمند معنوی، س.، شیخ زکریایی، ج.، رشید، ح.، 1399. سن­سنجی Ar/Ar، ژئوشیمی و پتروژنز توده نفوذی خرس­ره (جنوب قروه). فصلنامه علوم زمین، سال بیست و نهم، شماره 116،  135-144 ص.

کریمی،ا.، احمدی، ع.، خیرخواه، م.، پرتابیان، ع. ر.، 1399. سنگ­شناسی و زمین­شیمی پریدوتیت­های افیولیتی منطقه مریوان- کامیاران، زاگرس (باختر ایران). فصلنامه علوم زمین، سال سی­ام، شماره 118، 25-36 ص.

کمالی، ز.، نظری، ح.، فاضلی اولادی، ا.، اله­وردی، ف.، شکری، م. ع.، جعفری، ف.، ایرانشاهی، ح. 1399. آشکارسازی گسل پنهان دورود (جنوب باختر ایران) در محدوده دشت سیلاخور با استفاده از مطالعات ژئوفیزیک. فصلنامه علوم زمین، سال بیست و نهم، شماره 115، 269-276 ص.

کمالی، ز.، هیهات، م. ر.، نظری، ح.، خطیب، م. م. 1399. بررسی نرخ فعالیت تکتونیکی گستره گسل دورود (جنوب باختر ایران) بر پایه تحلیل داده­های ژئومورفولوژیک (مخروط افکنه­ها، حوضه­ها و شبکه زهکشی). فصلنامه زمین­شناسی ایران، سال 14، شماره 53، 17-30 ص.

میرزاپور، ب.، لک، ر.، آل­علی، س. م.، جمالی، م.، شهبازی، ر.، 1399. رسوب­شناسی و محیط­های رسوبی تالاب­های جنوب و جنوب غرب دریاچه ارومیه. فصلنامه علوم زمین، سال بیست و نهم ، شماره 116، 253-264 ص.

یمانی، م.، گورابی، ا.، قاسمی، م. ر.، زمان­زاده، س. م.، کیارستمی، ف. 1399. تحلیل واکنش تعادلی رودهای منطقه دامغان در برابر رخدادهای تکتونیکی و فرسایشی با استفاده از مدل SPL. پژوهش­های جغرافیای طبیعی، دوره 52، شماره 4، 551-535 ص.

یمانی، م.، لک، ر.، گورابی، ا.، شهبازی، ر.، شعبانی عراقی، ع.، 1399. بررسی پتانسیل­یابی فرسایش بادی و مناطق تولید گرد  و غبار در پلایای جازموریان. فصلنامه پژوهش­های فرسایش محیطی، 10: 1 (37)، 21-38 ص.