پایان نامه ها

عنوان پایان نامه سال ورود سال دفاع گرایش نام   نام خانوادگی
زمین شناسی ساختمانی ورقه 1:50000 جنوب شرقی برج گلو بیشه (جنوب طبس) 1374 1377 تکتونیک محمد فریدی
فرگشت ساختاری بلوک طبس بانگرشی برزمین شناسی ساختمانی ناحیه غرب قوری چـای  1374 1377 تکتونیک محمود مسعودی
بررسی وضعیت ساختاری ناحیه سمیرم (پهنه زاگرس مرتفع ) بانگرشی برجایگاه زمین درزاگــرس  1374 1377 تکتونیک شهلا   مغزی نجف آبادی
نوزمین ساخت بلوک طبس بانگرشی برزمین شناسی ساختمانی             ناحیه قوری چـای  1374 1377 تکتونیک محمد ناظمی
بررسی تاریخچه زمین شناختی ، زمین ساختی والگوی ساختاری اقلیم زمین ساختی بلوک طبس براساس محاسبه نرخ فرونشست حوضه وتجزیه وتحلیل کنیماتیکی چین ها 1374 1377 تکتونیک ناصر نعیمی قصابیان
سالت تکتونیک قم (کوه نمک قم ) 1375 1378 تکتونیک امیر حسین پدرام آفتابی
زمین شناسی ساختمانی ورقه 1:50000 قلعه نوخرقان (شمال شرق شاهرود) 1375 1378 تکتونیک علی آهنگران راد
موازنه یک مقطع عرضی ازالبرز خاوری (ناحیه خوش ییلاق)  1375 1378 تکتونیک محمد عشقی پورخلیل آباد
تحلیل ساختاری ، لرزه ای وپهنه بندی خطر ناپایداری شیب های طبیعی درگستره وانه – جاده هراز ( البرز مرکزی ). 1375 1378 تکتونیک اکبر فرزامجومیاندهی
بررسی  ساختاری ورقه1:50000 قولنجی  (شمال باختر ارومیه) 1376 1379 تکتونیک محمد تقی عظیمی
بررسی تاریخچه تکامل ساختاری وزمین ساخت فعال ناحیه دشتکت (پـهنه  زاگرس مرتفع ) 1376 1379 تکتونیک محسن غفرالهی
بررسی شرایط میلونیت زایی وکنیماتیک دگرریختی نرم شمال باختر ارومیه(برگه1:50000 قولنجـی) 1376 1379 تکتونیک لیلا مهشادنیا
بررسی ویژگیهای ساختاری پهنه های برش نرم وترد درگسترده خـوی  1376 1379 تکتونیک محمدحسین نوروزی
تعیین پریود طبیعی  زمین درشهر کرمان بااستفاده  از مایکروترمورها  1376 1379 تکتونیک مه آسا روستائی
پترولوژی سنگهای مافیک والترامافیک کمپلکس غازان واقع  درچهارگوش سرو  1376 1379 پترولوژی کیوان اژدری
پترولوژی وژنز گرانیتوئیدهای شمال باختر ارومیه برگه 1:50000 قولنجی  1376 1379 پترولوژی غلامرضا تاجبخش
بررسی پتروژنز وپترولوژی سنگهای آتشفشانی کواترنر چهارگوش گنبد (شمال غرب ارومیـه)  1376 1379 پترولوژی فردوس رمضانی اردکانی
بررسی ویژگیهای دگر  شکلی ودگرگونی آلکانت های ورقه 1:50000 گنبـد (شمال غرب ارومیه )  1376 1379 پترولوژی حسن محمدی ترک آباد
پترولوژی دگرگونی سنگهای اولترامافیک ومافیک ورقه1:50000 قولنجی (ارومیـه) 1376 1379 پترولوژی کورش محمدیها
بررسی کانه زایی کانسار سرب وروی شاه علی بیگلودرارتباط با پدیده های         زمین شناسی   1376 1379 اقتصادی جواد شاهعلی نژاد
بررسی زمین شناسی ، ژئوشیمیایی ، آنالیز رخساره وژنز رخنمونهای بوکسیت لاتریت شمال سمنان  1376 1379 اقتصادی بابک صابری
بررسی زمین شناسی وژئوشیمی افق بوکسیت لاتریتی پرمین ونحوه تشکیل آنها در  منطقه  غرب ارومیه   1376 1379 اقتصادی عبدالحسین قاسمی نکو
مطالعه بافتهای شبهه کروی ولایه ای دربرخی ازکانسارهای رسوبی  ایران  1376 1379 اقتصادی آیدا محبی
زمین شناسی اقتصادی پتانسیل های فلزی منطقه نطنـز  1376 1379 اقتصادی نیما نظافتی
بررسی چینه شناسی بخش زیرین سازند خوش ییلاق دربرش میقان براساس مطالعه کنودونتها ونگرشی برمحیط رسوبی آن  1376 1379 چینه و فسیل مهرنوش بیرون رو
معرفی وشناسایی نرم تنان سواحل جنوبی ایران دراستان هرمزگان (بندرلنگه ) ونتایج حاصل ازداده های آماری آنها   1376 1379 چینه و فسیل پروانه رضائی روزبهانی
بایواستراتیگرافی رسوبات دونین زیرین ومیانی ناحیه خوش ییلاق (جنوب گنبد کاووس)  درالبرز شرقـی   1376 1379 چینه و فسیل بابک صدقی
بایواستراتیگرافی سنگهای دونین میانی   - بالایی درناحیه میغان(البرز  شرقی) براساس کنودونتها وبقایای مهره داران  1376 1379 چینه و فسیل لیلا کریمی
بررسی تاریخچه دگر ریختی شیلها و کربناتهای کرتاسه پایین ناحیه احمدآباد  1377 1380 تکتونیک بهارک غفاری نیک
تحلیل کنیماتیکی نیمه خاوری ورقه 1:250000 خارتـوران  1377 1380 تکتونیک حسن کولیوند
بررسی هندسه، کینماتیک و دینامیک گسله های منطقه گلندرود(البرز مرکزی) 1377 1380 تکتونیک محسن گودرزی
بررسی کرنش و مراحل دگرریختی در ناحیه قوری کر سفید، پهنه سنندج - سیرجان جنوبی 1377 1380 تکتونیک پریسا مبین
بررسی دگرگونی درجه خفیف قسمتی از سازند کرج واقع در شمال برگه 1:100000 تهران (مقطع توچال- ولنجک) 1377 1380 پترولوژی ناظمه اشرفیان
بررسی سنگ شناختی، ژئوشیمی و پترولوژی افیولیت خوی 1377 1380 پترولوژی رضا پهلوانی نژاد
بررسی پترولوژی و پتروگرافی سنگهای آتشفشانی و آتشفشانی- رسوبی ائوسن در منطقه بلده 1377 1380 پترولوژی فاطمه حاجی محمدی
بررسی دگرگونی ودگرشکلی کمپلکس سلوانا ومجموعه های آذرین همراه در ورقه 1:50000 کورانـه  1377 1380 پترولوژی محسن طاحونه
پترولوژی و منابع معدنی اسکارنهای منطقه دلفارد سبزواران 1377 1380 پترولوژی قاسم قادری
زمین شناسی اقتصادی و اکتشاف طلا در محدوده شرف آباد- هیزه جان (شمال باختر ورزقان ) 1377 1380 اقتصادی پیمان پورنیک
اکتشافات ژئوشیمیایی ورقه 1:20000 مستکان درچهارگوش سرو وبررسیهای زمین شناسی اقتصادی آن (شمال غرب ارومیه)  1377 1380 اقتصادی اسماعیل رامه
بررسی و مطالعه کانسار تیتانیوم قره آقاج شمال غرب ارومیه 1377 1380 اقتصادی مجید شهریار
مطالعه کانیهای سنگین (چهارگوش سرو ) وبررسی های زمین شناسی اقتصادی منطقه مستکان –   غازان بانگرشی برتیتانیوم شمال غرب ارومیه  1377 1380 اقتصادی عباس مقصودی قره باغ
بررسی خاستگاه کانسار میکای قره باغ با نگرشی بر پترولوژی گرانیت های منطقه 1377 1380 اقتصادی محمود هنرور
لیتواستراتیگرافی ، بیواستراتیگرافی ومحیط رسوبی سازند رازک   (میوسن میانی) از شمال غرب وجنوب شرق شیراز ، فـارس  1377 1380 چینه و فسیل نیره رضی لو
پالینواستراتیگرافی رسوبات ژوراسیک زیرین- میانی در برش فریزی ( شمال غرب مشهد )  1377 1380 چینه و فسیل نجمه صنایع
پالینواستراتیگرافی رسوبات ژوراسیک میانی ، بالایی دربرش فریـزی (پهنه بینالود)  1377 1380 چینه و فسیل مصطفی فریزی کرمانی
لیتواستراتیگرافی ، بیواستراتیگرافی ومحیط رسوبی سازند رازک   (میوسن میانی ) درمنطقه کوار – فیروزآباد  1377 1380 چینه و فسیل مژگان هوشمندابرقوئی
بررسی پترولوژی سنگهای آذرین کرتاسه منطقه چالوس- مرزن آباد (البرز مرکزی) 1378 1381 پترولوژی مهراج آقازاده
پترولوژی دگرگونه های منطقه سرابی-تویسرکان با تاکید ویژه بر ماهیت دگرگونه های درجه بسیار بالا 1378 1381 پترولوژی زهرا بدرزاده
پترولوژی کمپلکس دگرگونی ناحیه ای چند فازی شرق باتولیت الوند همدان غرب ایران 1378 1381 پترولوژی فاطمه حسنی
بررسی سنگهای دگرگونی شمال خوی با نگرشی ویژه بر منشاء متابازیت ها 1378 1381 پترولوژی محمد حسینی
پترولوژی و پتروژنز سنگهای آتشفشانی کواترنر منطقه سلماس 1378 1381 پترولوژی زبیده قنبری
بررسی پترولوژیکی گنبدهای آتشفشانی و سایر نفوذی های نیمه عمیق جوان منطقه بلده - البرز مرکزی 1378 1381 پترولوژی محمد نوری زاه
بررسی کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار سرب نخلک با تاکید بر حضور نقره 1378 1381 اقتصادی فروغ پاکار
اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک و بررسیهای زمین شناسی اقتصادی در برگه 50000/1 جهان شیر 1378 1381 اقتصادی رضا حسین زاده
زمین شناسی اقتصادی و اکتشاف طلای صفی خانلو-نقدوز جنوب خاوری اهر (زون ارسباران ) 1378 1381 اقتصادی حمید قدیم زاده
  1378 1381 اقتصادی محمد محجوب
مطالعه و بررسیهای کانی های سنگین در ورقه 100000/1 سیلوانه 1378 1381 اقتصادی سیمیندخت یونسی
بررسی لرزه زمین ساخت و تغییرات تنش کولمب در راستای سیستم گسلی گوک در خاور کرمان 1378 1381 تکتونیک هادی امامی
بررسی هندسی وجنبشی  چین خوردگی درافق های آسماری – بنگستان وخامی درمخازن نفتی فروافتادگی دزفول   1378 1381 تکتونیک آنیتا ترابی
بررسی لرزه زمینساخت و تغییرات تنش در منطقه قائنات (مدل تنش کولمب) 1378 1381 تکتونیک حمید حسن زاده
تکوین ساختاری- فلز زایی میدان معدنی زریگان- اسفوردی و نقش آن در تشکیل کانسارهای مواد رادیواکتیو، سرب و روی، آهن و آپاتیت و عناصر نادر خاکی 1378 1381 تکتونیک بهروز عمادی
پالینواستراتیگرافی نهشته های تریاس پسین (قاعده گروه شمشک) درالبرز شمالـی  1378 1381 چینه و فسیل امید دبیری
بیواستراتیگرافی رسوبات دونین بالا - کربونیفر زیرین برش خوش ییلاق براساس کنودونت ها 1378 1381 چینه و فسیل غلامرضا زارع
بررسی زمین شناسی ناحیه گلندرود با تکیه بر چینه شناسی و فسیل شناسی ترادف های کرتاسه ناحیه 1378 1381 چینه و فسیل بهروز سطوتی
مطالعه چینه شناسی رسوبات سیستم کرتاسه دربرشهای بندر وشاهزاده محمد واقع درمنطقه کرمان 1378 1381 چینه و فسیل حمیدرضا عسگری
بیواستراتیگرافی نهشته های سیلورین بالا -دونین زیرین واقع درشرق زرند کرمان بانگرشی ویژه برکنودونت های آن 1378 1381 چینه و فسیل شاهین گریوانی
اکتشافات کانی سنگین وبررسی کانی زایی درورقه 1:100000 نقده  1379 1382 اقتصادی اصغر کیانی زاده
بررسی کانی شناسی وژئوشیمی مونازیت منطقه اردکان (استان یزد)   1379 1382 اقتصادی محمود مظفری خلف بادام
اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک وبررسی های کانه زایی در برگه 1:50000 جزین ( واقع در شمال فردوس ـ استان خراسان )  1379 1382 اقتصادی امیرمنصور منصوری جوزانی
ارزیابی توان کانی سازی اورانیوم در منطقه خشومی (ایران مرکزی) 1379 1382 اقتصادی مریم هنرمند ابراهیمی
بررسی ریخت زمین ساخت و نو زمین ساخت در گستره جنوبی شهر کاشان 1379 1382 تکتونیک ناصر احمدی کمیجانی
زمین ریخت شناسی زمین ساختی بخش شمالی البرز خاوری 1379 1382 تکتونیک مهتاب افلاکی
تحلیل دگرریختی های مرتبط با بالا آمدگی مواد تبخیری در ناحیه کلوت  1379 1382 تکتونیک عباس شاه پسند
بررسی وبرآورد شتاب لرزه ای در سطح شهر تبریز برپایه اطلاعات مایکرو ترمور  1379 1382 تکتونیک محمد کریم زاده برزندیق
مطالعه لیتواستراتیگرافی، بیواستراتیگرافی و محیط دیرین ژوراسیک پایانی و کرتاسه در منطقه موران رامیان در استان گلستان 1379 1382 چینه و فسیل علی اصغر  خسروجردی
بواسترتیگرافی مرزپرمین- تریاس،‌دوران اول به دوم در مقطع سیدعلی اکبر شهرضاو همبست 1379 1382 چینه و فسیل زهرا رفیعی مقصود بیگی
بررسی چینه شناختی و تکتونواستراتیگرافی سنگ نهشته های منطقه بیرجند با نگرشی ویژه بر حوضه رسوبی شوشود 1379 1382 چینه و فسیل علیرضا شهیدی
چینه شناسی رسوبات سیلورین در نواحی جنوب باختری کاشمر و شمال طبس براساس سگنواره های کنودونتی 1379 1382 چینه و فسیل جعفر طاهری
بررسی پترولوژیکی گرانیتوئیدهای جنوب مشهد با نگرشی برعناصر کمیاب 1379 1382 پترولوژی پژواک دیدار
بررسی پترولوژیکی کمپلکس گزستان بانگرشی ویژه برکانسار فسفات گزستان  1379 1382 پترولوژی علیرضا قراگوزلو
بررسی ژئوشیمی وپترولوژی بازالتهای پشتاسر دشت مغان  1379 1382 پترولوژی همایون محمدیها
پترولوژی وپتروژنز سنگهای آتشفشانی کرتاسه پسین در ورقة جواهرده بانگرشی ویژه برسنگهای آتشفشانی ناودیس لج  1379 1382 پترولوژی سیده رقیه موسوی
بررسی پترولوژیکی ولکانیکهای دوره ائوسن در چهارگوش 1:100000 ابریشم رود  1379 1382 پترولوژی پروین عروج نیا
بررسی ساختارهای پایانة جنوبی پهنة گسلة منقارک  1380 1383 تکتونیک مرتضی پیروز
تأثیر زمین ساخت برحوزه های آبریز البرز  1380 1383 تکتونیک مریم نفریه
بررسی لرزه خیزی ولرزه زمین ساخت گسترة بوئین زهرا وپیرامون (بانگرشی ویژه برزمین لرزه اول تیرماه 1381 چنگوره  1380 1383 تکتونیک فاطمه جوادیان
بررسی پیامدهای رویدادزمین ساختی کرتاسه پایانی ـ ترشیری درالبرز باختری درمحدوده ورقة جواهرده  1380 1383 تکتونیک علی اژدری
پترولوژی وژئوشیمی سنگهای خروجی ائوسن بانگرشی برزمین شناسی اقتصادی منطقه کوثر (کیوی)  1380 1383 پترولوژی رضا منصف
بررسی پترولوژی سنگهای ساب ولکانیک و دایکهای دلریتی الیگوسن منطقه کیوی بانگرشی بر اکتشافات ژئوشیمیایی  1:100000 کیوی   1380 1383 پترولوژی سید ایرج بهشتی
بررسی پترولوژی وژئوشیمی توده های نفوذی بهمراه دگرسانی های هیدروترمال وابسته منطقه طرق ـ کشه  1380 1383 پترولوژی بابک آقاخانی
بررسی ماگماتیسم مافیک کوشکک ومقایسة آن با ولکانیکهای آزاد کین  1380 1383 پترولوژی وحید احدنژاد
بررسی لیتو استراتیگرافی و بیواستراتیگرافی توالی سنگ چینه ای پرمین ـ تریاس درمنطقه آزاد شهر گرگان  1380 1383 چینه و فسیل اعظم داستان ایمچه
مطالعة بیواستراتیگرافی رسوبات مرز پرمو ـ تریاس در برش زال واقع در 35 کیلومتری جلفا در شمالغرب ایران  1380 1383 چینه و فسیل لیلا عربی
مطالعة بیواستراتیگرافی گذر رسوبات پرمین ـ تریاس پیشین دربرش تیل آباد بانگرشی بر کنودونتها  1380 1383 چینه و فسیل نرگس غمامی
بررسی بیواستراتیگرافی رسوبات پرمین ـ تریاس در برش منگل واقع در منطقة آمل بانگرشی ویژه برلایه های مرزی آن  1380 1383 چینه و فسیل قاسم منوچهری
مطالعات ژئوشیمیایی وکانی های سنگین در ورقة 1:100000 تاکستان و تحلیل اقتصادی آنومالی های مربوطه 1380 1383 اقتصادی فاطمه  امامیان
بررسی عوامل کنترل کننده کانی زایی پتانسیل های معدنی در ارتباط با فرایندهای زمین شناسی درمحدودة صمغ آباد ـ چناسک (قزوین )  1380 1383 اقتصادی سید امیر توکلی صبور
مطالعة زمین شناسی وفرایندهای کانه زایی منطقه لک واقع در جنوب بوئین زهرا ( قزوین )  1380 1383 اقتصادی علی اکبر روانبخش
اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک و بررسی کانه زایی در منطقه کوه خشومی  1380 1383 اقتصادی بهرام صادقی
بررسی ساختاری گسترة ماه نشان با نگاهی ویژه بر تأ ثیر زمین ساخت در جایگیری تبخیریها  1381 1384 تکتونیک اصغر احمدی ترکمانی
بررسی هندسه و دینامیک گسله ها در گسترة میانه  1381 1384 تکتونیک بیتا جاوید فخر
بررسی های لرزه زمین ساخت وریخت زمین ساخت جنوب غرب و غرب دریاچة ارومیه ( باتاکید برگسله های پیرانشهر وسلماس  1381 1384 تکتونیک مهرداد نیاسری فرد
پترولوژی سنگهای گرانیتوئیدی شمالغرب ساوه ( تودة نشوه)  1381 1384 پترولوژی مریم حیدرزاده صدرآبادی
بررسی پتروگرافی و پترولوژی سنگهای گرانیتوئیدی منطقه کلاردشت (تودة نفوذی لکاپل) 1381 1384 پترولوژی میترا شاربیانی
پترولوژی وژئوشیمی سنگهای مافیک والترامافیک ماسوله  1381 1384 پترولوژی عبدا... کوثری تر به بر
بررسی لیتواستراتیگرافی وبیواستراتیگرافی توالی چینه ای آق چاگیل درشمالشرق گنبد کاووس    1381 1384 چینه و فسیل معصومه احسانی
بیواستراتیگرافی سیستمهای کربونیفر ( سازند سردر ) ـ پرمین ( سازند جمال)  درمنطقه ازبک کوه ( برش زلودو)  براساس فرامینیفر ها بانگرشی ویژه برکنودونتها  1381 1384 چینه و فسیل زهره سهرابی
بیواستراتیگرافی برش الگوی سازند شیر گشت براساس کنودونت ها ومقایسة آن باواحدهای هم ارز در فرازمین کلمرد ( برش میو گدار)  1381 1384 چینه و فسیل عباس قادری
مطالعة لیتو ـ بایواستراتوگرافی رسوبات کرتاسه پسین واقع در غرب روستای محمدآباد (جنوب سبزوار )   1381 1384 چینه و فسیل کوثر هاشمی رستگار
بررسی زمین شناسی اقتصادی و عوامل کنترل کنندة کانی زایی طلا ومس درمحدودة زگلیک ( خاور اهر )  1381 1384 اقتصادی احسان حیدرزاده 
بررسی کانی شناسی و عوامل کنترل کنندة زایش کانسار منگنز بزنین واقع درجنوب باختری اردستان ( استان اصفهان )‌ 1381 1384 اقتصادی سیده فریبا سجادی آل هاشم
نحوة تشکیل کانسار دونا و اثرات زیست محیطی معدنکاری آن بررودخانه های الیکا ، دونا و چالوس  1381 1384 اقتصادی فاطمه صباحی
کاربرد روشهای اکتشاف ژئوفیزیکی قطبش القایی (IP) ومقاومت ویژه (RS) دراکتشاف ذخیرة طلای اپی ترمال زاکلیک ـ اهر  1381 1384 اقتصادی امیر نوروزی
بررسی زمین شناسی اقتصادی وخاستگاه احتمالی کانی سازی مس وطلا در محدودة اکتشافی نبی جان ـ کلیبر ( شمال باختری اهر ـ آذربایجان خاوری    1381 1384 اقتصادی فریبرز بنی آدم
نحوه  تشکیل کانسار روی – سرب مهدی آباد یزد و مقایسه آن با سایر کانسارهای کرتاسه 1382 1385 تکتونیک سیران احمدیان
زمین ساخت خنبا،‌لرزه زمین ساخت و تحلیل ساختاری سامانه گسل درونه 1382 1385 تکتونیک حمیدرضا جوادی کاریزی
بررسی ساختاری دگرریختی نرم در سنگهای دگرگونی جنوب مشهد 1382 1385 تکتونیک میثم کوه پیمای دیوشلی
بررسی زمین پویایی کوه بیرک دربخش جنوب خاوری پهنة سیستان 1382 1385 تکتونیک احسان موسوی خورزوقی
بررسیهای اکتشافی و فرآوری زیرکن در پلاسرهای ساحل چمخاله – زیبا کنار و نهشته های الموت رود طالقان رود و شاه رود (منطقه پارودبار) 1382 1385 اقتصادی کامبیز طهیری
بررسی عوامل کنترل کننده کانه زایی منگنز و ارتباط آنها یا ساختار زمین شناسی منطقه کوه مره (جنوب باختری ورامین ) 1382 1385 اقتصادی لیلا عباسی کلیمانی
نحوة تشکیل کانسارروی ـ سرب مهدی آباد یزد ومقایسة آن باسایر کانسارهای کرتاسه اطراف مهدی آبا د  1382 1385 اقتصادی محمود قاسمی 
بررسی ومقایسة نهشته های تورونین ـ ماستریشتین دردو حوضة کپه داغ وایران مرکزی 1382 1385 چینه و فسیل لیدا بخشنده
بررسی ومقایسة رسوبات کرتاسة زیرین ( بارمین ـ آلبین) دردوحوضة کپه داغ وایران مرکزی  1382 1385 چینه و فسیل راحله توکلی  
بررسی و تفکیک سازندهای رسمی و غیر رسمی ژوراسیک میانی –بالایی در منطقه راور کرمان 1382 1385 چینه و فسیل سهیل سیفوری پور
بررسی چینه شناسی سازندهای ژوراسیک زیرین و میانی منطقه راور کرمان 1382 1385 چینه و فسیل علی داد فرج پور
بررسی ومقایسة رسوبات آپسین پسین ـ سنو مانین  دردو حوضة  کپه داغ و ایران مرکزی  1382 1385 چینه و فسیل شویان مهدوی فر
بررسی پترولوژیکی سنگهای آتشفشانی ائوسن در منطقه شیرین سو (جنوب لوشان ) با نگرشی ویژه بر زونهای دگرسانی منطقه 1382 1385 پترولوژی ناهید اسدی دهخوارقانی
بررسی پترولوژیکی سنگهای آتشفشانی ائوسن منطقه لوشان با نگرشی ویژه بر کانه زایی معدن زه آباد 1382 1385 پترولوژی مریم ایمانی پور
بررسی پترولوژیکی سنگهای مافیک و الترامافیک شمال شرق فریمان 1382 1385 پترولوژی عاطفه نیمروزی
برآورد نرخ گشتاور و انرژی صرف شده در سیستم های زمین شناسی (البزر مرکزی) 1383 1386 تکتونیک مریم اسدی سرشار
زمین ساخت و لرزه زمین ساخت شرق ایران با تکیه بر گسل لرزه ای دشت بیاض 1383 1386 تکتونیک روح ا... اله وردی
پارینه لرزه شناسی وریخت زمین ساخت گسل دهشیر  1383 1386 تکتونیک محمد فروتن
زمین ریخت شناسی زمین ساختی نیمه شمالی ورقه قائم شهر  1383 1386 تکتونیک احمد لشگری
بررسی زمین ساخت و لرزه زمین ساخت گستره نورآباد در استان فارس  1383 1386 تکتونیک طهمورث یوسفی
فرآیندهای کانه زایی ودگرسانی درارتباط با توده های نفوذی پهنة قروه - همدان ومسائل ژئودینامیکی وابسته بانگرشی ویژه بر کانسار آهن گلالی 1383 1386 اقتصادی بهروز اسدالهی
بررسی کنترل کننده های کانه زایی و دگرسانی منطقه شمال میدوک(لاطلا) براساس داده های ژئوشیمیایی 1383 1386 اقتصادی وحید عظیمی شهلا
زمین شناسی اقتصادی و بررسی کانی سازی طلا در محدوده شمال غرب ساوه(دشت لوئین) 1383 1386 اقتصادی حسن گوهری
بررسی عوامل کنترل کننده کانه زایی مس و طلا در منطقه نبی جان با نگاه ویژه بر انتشار آنها در افق های زیرسطحی و ویژگیهای فیزیکوشیمیایی سیالات درگیر مربوطه 1383 1386 اقتصادی فریده وزیری دهشی
مطالعه بیواستراتیگرافی رسوبات پرمین و قاعده تریاس براساس روزنبران و کنودونت ها در برش سیبستان ، واقع در شمال باختری تهران  1383 1386 چینه و فسیل نوش آفرین حقیقت
بررسی و تعیین مرز پرموتریاس در میدان گاز پارس جنوبی 1383 1386 چینه و فسیل شادی طرهانی
بررسی لیتوفاسیسها و بازسازی الگوی رسوبی چلکن در کرانه های جنوبی خزر با تاکید بر کانی شناسی  1383 1386 چینه و فسیل آزاده قنبری
مطالعه چینه شناسی و فسیل شناسی سازند دلیچای در جنوب خاوری مراغه (البرز باختری) با توجه ویژه به فون آمونیتی  1383 1386 چینه و فسیل منصوره نیک نهاد
بررسی پترولوژی ،‌پتروژنز و ژئوشیمی توده دیوریتی –میکرودیوریتی و دایکهای ساب ولکانیک و ورقه 100000/1 آران 1383 1386 پترولوژی زهرا محمدی
بررسی پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آذرین ائوسن – الیگوسن منطقه نگیسان 1383 1386 پترولوژی سعید محمدی
بررسی پترولوژی وژئوشیمی سنگهای آتشفشانی جنوب باختری برگه 1:100000 آران (زون ایران مرکزی )  1383 1386 پترولوژی مرضیه مرادیان
مطالعه رخساره ای وپتروگرافی سنگهای آذرین آوراری ائوسن جنوب غربی ورقه زمین شناسی 1:100000 آران  1383 1386 پترولوژی امیررضا موحدیان
بررسی زمین ساخت جنبا وفرازمین لرزه گسلش درگستره ای به شعال 100 کیلومتر  1384 1387 تکتونیک ابراهیم پوررحیم
بررسی زمین ریخت شناسی زمین ساختی گسترده شمال تبریز 1384 1387 تکتونیک مرضیه جلال زاده کردآباد
چگونگی تشکیل گسلها به روش مدلسازی عددی 1384 1387 تکتونیک الهه حاجی زاده نداف
نوزمین ساخت پیرامون سربندان (جنوب خاوری دماوند )  1384 1387 تکتونیک صبا خدرزاده
بررسی پترولوژی وژئوشیمی گابروی لایه ای کوه سنبا ومجموعه افیولیتی اطراف آن درجنوب باختری فریمان  1384 1387 پترولوژی محمدرضا حاتمی
بررسی دگرگونیهای اطراف تودة گرانیتوئیدی سامن  1384 1387 پترولوژی زیبا خدائیان چگنی
بررسی سنگهای آتشفشانی جنوب شرق کهک (دستجرد) 1384 1387 پترولوژی نسیم عسگری
بررسی دگرگونی مجاورتی توده بروجرد 1384 1387 پترولوژی مرتضی غفاری بادامیار
بیواستراتیگرافی نهشته های ائوسن ناحیه عباس آباد (شرق شاهرود) 1384 1387 چینه و فسیل مریم  خاوریان
بررسی وتطابق لیتواستراتیگرافی ،بایواستراتیگرافی، میکروفاسیس ومحیط رسوبی سازند قم درناحیه ماکو واقع درشمال باختری ایران باسازند آسماری درناحیه کوارفارس واقع درجنوب باختری ایران  1384 1387 چینه و فسیل مهسا سعیدی اورتاکندی
بیواستراتیگرافی نهشته های سیستم کربونیفر دربرش کیاسر واقع درشمال باختری آن با نگرشی ویژه بر کنودونت ها  1384 1387 چینه و فسیل عباس فلاح
سنگ چینه نگاری وریززیست نگاری سازند روته درشمال غرب خور ،البرز مرکزی  1384 1387 چینه و فسیل معصومه مهدوی جورشری
بررسی زایشی پتانسیل های معدنی منطفه تنگوئیه برپایه داده های زمین شناختی وآنومالی های ژئوشیمیایی (شمال خاوری سیرجان ) 1384 1387 اقتصادی مهوش احمدی ملاوردی
زمین شناسی وآلتراسیون مرتبط باکانی سازی مس پورفیری در منطقه سرنو  1384 1387 اقتصادی سعید شکری تیز خراب
زمین شناسی وساختار کانیایی وتعیین خاستگاه زایشی توده های معدنی آهن شهرک (شمال باختر بیجار _ استان کردستان ) 1384 1387 اقتصادی مهدی صادقی
مدل سازی وتعیین مورفولوژی کانسار کرومیت صوغان وبررسی روند تغییرات ژئوشیمییایی ساخت وبافت آن 1384 1387 اقتصادی احسان ملایی مقبلی
زمین شناسی ، کانی شناسی ، ژئوشیمی وژنز احتمالی مظهر معدنی مس سنگوئیه (شمال شرق معدن کرومیت آبدشت ، جنوب استان کرمان ) 1384 1387 اقتصادی رحیم  موسایی
  1385 1388 پترولوژی حسین برخورداری
بررسی پترولوژی گرانیتوئیدهای لوکوکرات ورخساره های تورمالین دار منطقه همدان (زون سنندج ، سیرجان )  1385 1388 پترولوژی منیر شریفی دوست
بررسی پترولوژی سنگهای پلوتونیک مافیک ـ حدواسط منطقه حیدره قاضی خان (باختر همدان )‌ 1385 1388 پترولوژی مریم معین نیا
پترولوژی وپتروفابریک سنگهای آذرین اسیدی دگرریخته منطقه بوئین ـ میاندشت (30 کیلومتری جنوب باختر گلپایگان ) 1385 1388 پترولوژی سیما هوشمند معنوی
ژئوبوتانی معدن مولیبدن سنج 1385 1388 اقتصادی فاطمه بهادری جهرمی
بررسی ژنز وژئوشیمی پتانسیلهای معدنی برگه 1:25000 کوه فریادون درارتباط بافرآیندهای زمین شناسی (شرق ده بید استان فارس )  1385 1388 اقتصادی منصوره تدینی نژاد
زمین شناسی ،کانی شناسی وبررسی منشا تشکیل سیلیس های نیمه قیمتی جنوب طرود 1385 1388 اقتصادی علی فیضی
مطالعات زمین شناسی ،آلتراسیون وژنز احتمالی کانی سازی منطقه مسگرآباد (جنوب خاور تهران ) 1385 1388 اقتصادی معصومه نوروزی
بررسی زمین شناسی ساخمانی ونوزمین ساخت  چین خوردگی مرتبط با گسله شمال تهران  1385 1388 تکتونیک زهره حسین مردی
زمین ساخت نمک درجنوب البرز مرکزی و روش مدل سازی فیزیکی 1385 1388 تکتونیک محسن رویتوند غیاثوند
بررسی چین خوردگی وگسلش فعال در گستره اردبیلک (شمال قزوین) 1385 1388 تکتونیک معصومه ضیا کرکرق
بررسی وتحلیل هندسه وکنیماتیک تاقدیس جابان درپهنه البرز مرکزی 1385 1388 تکتونیک سید احمد آقا حسینی
بیواستراتیگرافی ،میکروفاسیس ومحیط رسوبی سیستم کربونیفر(سازند مبارک)دربرش معدن بالاست (شمالغرب دامغان ) وتعیین مرز سیستم دونین _ کربونیفر  دربرش لبنسار (شمال دامغان) با نگرشی ویژه بر کنودونت های آن 1385 1388 چینه و فسیل عادل براری اطاقسرا
بیواستراتیگرافی سازند دلیچای در برش طالو (شمال خوری دامغان ) برمبنای داینو فلاژله ها وروزن بران  1385 1388 چینه و فسیل زهره برومند
چینه شناسی وفسیل شناسی سازند دلیچای درشمال خاوری دامغان باتوجه خاص به فونای آمونیتی (البرز خاوری ) 1385 1388 چینه و فسیل ندا بهفر
بیواستراتیگرافی ولیتو استراتیگرافی سازند قم دربرش تاقدیس نواب  (یال جنوبی) 1385 1388 چینه و فسیل زینب منوچهری
بررسی پترولوژی وژئوشیمی توده گرانیتوئیدی شمال بویین ـ میاندشت بانگرشی برتکتونیک منطقه 86 89 پترولوژی مرضیه ثابتی
بررسی سنگ شناسی وسنگ نگاری آتشفشانهای بازیک کواترنری درمنطقه تکاب ومهاباد بانگرشی برتکتونیک منطقه  86 89 پترولوژی معصومه شجاعی
بررسی پترولوژی وپتروفابریک مجموعه دگرگونی باختر داران  86 89 پترولوژی سعیده صنیعی نژاد
بررسی سنگ شناسی وسنگ نگاری آتشفشانهای بازیک کواترنری درمنطقه بیجار بانگرشی بر تکتونیک منطقه  86 89 پترولوژی گلاویژ ملکی
بررسی پترولوژی وژئوشیمی توده گرانیتوئیدی شرق بویین ـ‌ میاندشت روستای میرآباد  86 89 پترولوژی اکرم مینایی
مطالعه کانه زایی فلزی و غیرفلزی محدوده جنوب گنابادتا قائن 86 89 اقتصادی لیدا صادقی
ژئوشیمی ،پترولوژی ، کانی شناسی وژنز مس منطقه جنوب شرق قائن  86 89 اقتصادی وحیده علی زاده
مطالعه کانسار مس پورفیری منطقه کوه پنج ازنظر ویژگیهای کانی شناسی ، دگرسانی وماهیت سیالات درگیر  86 89 اقتصادی سپیده قهرمانی
مطالعه کا نسار مس پورفیری منطقه کدر ازنظر ویژگیهای کانی شناسی ، دگرسانی وماهیت سیالات درگیر  86 89 اقتصادی نعیمه سادات موسوی
شبیه سازی مکانیکی رفتار لرزه ای پوسته  86 89 تکتونیک زهرا جعفری
تحلیل حرکتی وجنبشی عناصر ساختاری زمین ساخت گوه ای بین گسل شمال تهران وگسل مشا (بخش جنوبی البرز مرکزی )‌ 86 89 تکتونیک ساره رجبی
بررسی تکتونیک فعال رودخانه سفیدرود برپایه شاخص های مورفومتری  86 89 تکتونیک مجید محمدشریفی رنانی
تحلیل خمش های ساختاری منطقه لرستان با رویکرد ومدلسازی فیزیکی  86 89 تکتونیک زینب نیرومند
بررسی هندسه و کینماتیک تاقدیس لار در پهنه زاگرس شرقی 86 89 تکتونیک خدیجه هاشمی 
پالینو استراتیگرافی رسوبات تریاس بالایی در برش جنوب غرب کاشان  86 89 چینه و فسیل مصطفی اسدی
بیواستراتیگرافی نهشته های تریاس درقالب سازند الیکا دربرش روته واقع درشمال تهران  86 89 چینه و فسیل حدیث پاشایی
زیست چینه نگاری وسنگ چینه نگاری طبقات کرتاسه پسین در برش جنوب چالوس براساتس روزن بران وپالینو مرف ها  86 89 چینه و فسیل سمیرا خراسانی
بایواستراتیگرافی ولیتواستراتیگرافی سازند چمن بید درشمال نیشابور با توجه خاص به زون های آمونیتی  86 89 چینه و فسیل فاطمه دباغی صدر
بیواستراتیگرافی سازند مبارک دربرش ولی آباد ، جاده چالوس  86 89 چینه و فسیل ندا رنجکش مهربان
پالینواستراتیگرافی رسوبات تریاس بالایی در برش کوه زرد در شمال شرق اصفهان  86 89 چینه و فسیل منوچهر شاهمرادی
پتروگرافی وژئوشیمی سنگهای آتشفشانی ائــوسن جنوب غرب کوه  جارو (جنوب غربی کرج) بانگرشی برکانه زایی مس وآهن موجود درمنطقه 87 90 پترولوژی فهیمه شجاعی باغینی
پترولوژی ماگماتیسم ائوسن پورکان (البرز مرکزی ،شمال کرج)  87 90 پترولوژی سیدمهدی صلابتی قهدریجانی
بررسی پترولوژی و ژئوشیمیایی سنگهای افیولیتی و سوپرا-افیولیتی محدوده افچنگ، شمال باختری سبزوار 87 90 پترولوژی مسلم غنی
بررسی پتروگرافی وژئوشیمی سنگهای آتشفشانی (اسیدی) فازپایانی آتشفشان سبلان  87 90 پترولوژی مهناز فتح الهی کردکندی
بررسی پترولوژی وتحول ژئودینامیکی مکانی پوسته ای  افیولیت شمال باغ جر ، شمال خاوری سبزوار 87 90 پترولوژی مجتبی میرزایی
اکتشاف طلا به روش BLEG درورقه 1:100000 سیه رود  87 90 اقتصادی مریم امامی جعفری
بررسی ژنز کانسار پلی متال ندوشن یزد  87 90 اقتصادی پوریا سپهری فر
بررسی منشاء آلودگی آرسنیک درمنطقه تکاب ـ قروه  87 90 اقتصادی زهرا فتحی هفشجانی
ژئوشیمی زیست محیطی مناطق شهری  در محدوده شهرستان کرج 87 90 اقتصادی عباس فلاح
تکتونیک فعال وزمین ریخت شناسی جبهه کوهستان محدوده گرمسار ـ سبزوار 87 90 تکتونیک مهدی  برنجیان
بررسی زمینلرزه تتیس کهن درشمال خاوری ایران 87 90 تکتونیک مهدی رمضانی کتایونچه
شبیه سازی عددی ساز و کار دگرریختی جوان در گستره جنوب باختری زاگرس 87 90 تکتونیک آرمین صالحپور
بررسی فروکاهی افراز چند گسلش زمین لرزه ای ایران 87 90 تکتونیک نیره صبور
پژوهشهای مورفوتکتونیک و پالئوسایزمولوژی درشرق ایران مرکزی 87 90 تکتونیک مجتبی بصیری
چینه نگاری مغناطیسی اشکوب های باتونین، کالورین در منطقه جاجرم(البرز شرقی) 87 90 چینه و فسیل محمد پاک نیا
بیواستراتیگرافی برش زنوز با نگرشی بر کونودونت ها 87 90 چینه و فسیل عادله خلیلی
چینه شناسی زیستی و سنگی سازند فرخی در برش شمال باختری خور (ایران مرکزی) 87 90 چینه و فسیل آزاده رزمجویی
مطالعه لیتوفاسیس ها و محیط رسوبی نهشته های کرتاسه میانی وفوقانی وظرفیت مخزنی آنها درکوه سیاه (شمال فروبار دزفول ) 87 90 چینه و فسیل مریم عیدانی
«مطالعه وتهیه نقشه تکتونو استراتیگرافی ایران در مقیاس1:2500000 87 90 چینه و فسیل هانیه سادات میره شاهوندی
 مطالعه ریزساختاری و الگوی جایگیری نیمه جنوبی باتولیت الوند با استفاده از ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی  88 91 پترولوژی عاتکه اصلانی
بررسی پترولوژیکی و ژئوشیمی سنگ های آذرین ترشیاری نیکوئیه قزوین با نگرشی بر میکروترمومتری سیالات درگیر و کانی سازی مربوطه  88 91 پترولوژی سهیلا آقاجانی مرساء
بررسی ترکیب شیمی بیوتیت در توده های نفوذی نقده- سردشت 88 91 پترولوژی سامره علوی مرجانی
 بررسی زمین شناسی، پترولوژی و ژئوشیمی توده های نیمه عمیق محدوده نوده انقلاب، جنوب خاوری جغتای  88 91 پترولوژی پروانه کونانی
ویژگی های زمین شناسی و شرایط فیزیکی- شیمیایی نهشت کانسنگ در ذخیره طلای خیرآباد، استان زنجان 88 91 اقتصادی بابک اصلی
 بررسی ژنز کانسار اورس کوه در ارتباط با فرآیندهای ساختاری- زمین شناسی در البرز خاوری (استان سمنان)" 88 91 اقتصادی محمد حکمتیان
 کانی شناسی و ژئوشیمی زون مینرالیزه و دگرسان شده در منطقه خارنگون (شمال شرق بافق – استان یزد)  88 91 اقتصادی زهرا میریان
بررسی های ریخت زمین ساختی و پارینه لرزه شناختی بررسی قطعه شمال غربی گسل شمال تبریز 88 91 تکتونیک الهه  احمدزاده قشلاقی
بررسی ساختاری و ریخت زمین ساخت گستره شمال بندر عباس 88 91 تکتونیک اکبر شفیعی
بررسی زمین شناسی ساختمانی ناحیه آق دربند 88 91 تکتونیک احسان  صابری
تکتونیک فعال و گسلش جوان در گستره کرج 88 91 تکتونیک سعیده علیمردان
تحلیل ساختاری طاقدیس کوه سیاه (پهنه فارس) و ارتباط ساختاری آن با گسل کازرون 88 91 تکتونیک دلشاد  نوروزی
بایواستراتیگرافی و بررسی رخداد مرز K-T بر اساس نانوپلانکتونهای آهکی در برشهای شیخ مکان و تنگ پابده 88 91 چینه و فسیل محمد پرندآور
بررسی آب و هوای دیرینه در کواترنر پسین البرز شرقی با کاربرد تکنیک ها و پارامترهای مغناطیسی 88 91 چینه و فسیل فرشته مهدی پور حسکوئی
بررسی دیرین جغرافیای مغناطیسی البرز خاوری در زمان های اردوویسین پسین و سیلورین شمال خاوری شاهرود (سازند قلی(معادل ابرسج) و سلطان میدان) 88 91 چینه و فسیل مریم محمودی
 بیواستراتیگرافی و تعیین محیط رسوبی محدوده مرز پرموتریاس در سازند کنگان و دالان در میدان گازی پارس جنوبی 88 91 چینه و فسیل مینا مظاهری جوهری
پترولوژی سنگهای آتشفشانی شمال تا شمال باختری ترود 89 92 پترولوژی زهرا بحیرایی
زمین شناسی، پتروژنز و ژئوشیمی آتشفشان  بزمان 89 92 پترولوژی رضا جمال
پتروژنز آتشفشان سهند و مقایسه آن با آتشفشان های کواترنری در منطقه قفقاز 89 92 پترولوژی راضیه چهارلنگ
بررسی پترولوژی سنگهای آتشفشانی بازیک پلیوکواترنری جنوب فاروج-شمال شرق مشهد 89 92 پترولوژی کلثوم  مرغزاری
بررسی منبع سیال و فلز و عوامل کنترل کننده ی کانی سازی در کانسار مس چهار گنبد کرمان 89 92 اقتصادی سکینه امرایی
کانی شناسی، ژئوشیمی و خاستگاه فلدسپات و آهن منطقه کاهدان خبر، جنوب باختر کرمان 89 92 اقتصادی حمید ایمان زاده
 ارزیابی زیست محیطی ، ژئوشیمی و اقتصادی فلزات سنگین در رسوبات بستر منطقه شمالغرب خلیج فارس با استفاده از پردازش داده های ژئوشیمیایی  89 92 اقتصادی فرزانه بیاتی
زمین شناسی-کانی شناسی و خاستگاه کانی سازی منطقه ده معدن(جنوب غرب شهر کرد) با نگرش ویژه به داده های سیالات درگیر 89 92 اقتصادی سمیه علیزاده
هندسه و جنبش شناسی چین خوردگی نهشته های نیوژن گستره ماه نشان 89 92 تکتونیک مجید باقرنژاد
گسلش جنبا و نقش آن در شکل گیری دشت ها: پاره گسل های میاندربنه و سنجابی (شمال باختری کرمانشاه) و دشت های میاندربنه و روانسر- سنجابی 89 92 تکتونیک مهدی بساوند
کاربرد داده های مغناطیس دیرین در بررسی احتمال خمش البرز مرکزی(خم چالوس-آرو-دامغان) در زمان تریاس پسین 89 92 تکتونیک زهیدا حمیدی بهشتی
جایگاه زمین ساختی گلفشان ها در جنوب کاسپین جنوبی 89 92 تکتونیک موسی قربانی ارجنلی
زمین ساخت ولرزه زمین ساخت منطقه ترود                                                                     89 92 تکتونیک سمیرا نیک روش
بیواستراتیگرافی رسوبا ائوسن فوقانی-الیگوسن تحتانی در چاه های سیری و گشوی جنوبی زاگرس  89 92 چینه و فسیل زهرا جهانی چگنی
 مطالعه سیستماتیک ایکنوفسیل های سازند میلا (پاره سازند پنجم) در برش ده ملا (خاور البرز)  89 92 چینه و فسیل سمیه حسن زاده
چینه نگاری سنگی وزیستی سازند فرخی در جنوب خور (ایران مرکزی)  89 92 چینه و فسیل حسن سیف 
 بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند قم با توجه خاص به فرامینیفرهای پلانکتون در غرب قم(یال جنوبی تاقدیس کمرکوه) 89 92 چینه و فسیل معصومه غیاثوند
چینه نگاری سنگی و تعیین الکترو فاسیس های مخزنی سازند های کنگان و دالان بااستفاده از روش خوشه سازی و ارتباط آن با کیفیت مخزنی در میدان گازی پارس جنوب  89 92 چینه و فسیل اصغر ناموردنگاه
 مطالعه فرامینیفر های موجود در رسوبات فلات قاره دریای عمان در محدوده شرق تنگه هرمز                                                                      89 92 چینه و فسیل ساره نعمتی رحیم آبادی
بررسی پترولوژی و ژئوشیمی ردیف آتشفشانی- رسوبی کرتاسه بالایی در بلندی های تالش 90 93 پترولوژی شیدا  رحیم پور
پترولوژی و پتروژنز مجموعه دگرگونی گشت و توده های نفوذی همراه 90 93 پترولوژی عادل فرهادی مرفه
تکامل تکتونوماگمایی مجموعه پالئوزوئیک جنوب باختری کاسپین 90 93 پترولوژی زهرا کرمی
 بررسی پترولوژی و ژئوشیمی ردیف آتشفشانی- رسوبی پالئوسن- ائوسن در بلندی های تالش  90 93 پترولوژی معصومه کشاورز هدایتی
بررسی پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی مافیک کرتاسه زیرین جنوب رشت 90 93 پترولوژی سمانه نعمتی 
پترولوژی مجموعه الترامافیک- مافیک ماسال – شاندرمن  90 93 پترولوژی زهرا لشنی
 بازنگری در سامانه اطلاعات ژئوشیمیایی وکانی سنگین در ورقه 1:100،000 قزوین با نگرشی ویژه بر تحلیل های غیر خطی در محیط GIS    90 93 اقتصادی الهه ارجمند
اکتشافات ژئوشیمیایی –  کانی سنگین در مقیاس ناحیه¬ای و بررسی زون¬های مینرالیزه در برگه¬ی 50000/1 قره¬ناز (استان زنجان 90 93 اقتصادی محمد بادفر
پتروژنز ، ژئوشیمی وکنترل کننده های ساختاری ـ شیمیایی در ارتباط با کانه زایی مس در منطقه پیرمردان ـ شمال باختری طرود (استان سمنان )  90 93 اقتصادی الهه بهرام پور
پتروگرافی ، ژئوشیمی ونقش توده های ساب ولکانیک درزایش کانسار مس چاه مورا I  و II (اندیس مس کربلائی ) در شمال طرود ـ استان سمنان  90 93 اقتصادی مینا بهرام پور
مدل زایشی کانسارهای مس معدن بزرگ وآسیادیو براساس ویژگی های زمین شناسی وکنترل کننده های ساختاری ، عباس آباد شمال خاوری سمنان   90 93 اقتصادی مژگان فلاح شجاعی مردمکدهی
 پتانسیل وژنز لیتیم در کویر حاج علیقلی (جنوب شهرستان دامغان)  90 93 اقتصادی مجید کشاورزیان
بررسی ریخت¬شناسی زمین¬ساختی ساختهای نمکی هرمز در جنوب خاوری کمربند چین¬خورده – رانده زاگرس 90 93 تکتونیک آذر افشارساوات
ارزیابی جنبش¬شناسی کپه¬داغ باختری به روش تهیه برش¬های ترازمند 90 93 تکتونیک نعیمه حسین زاده یحیایی
 زمین ریخت شناسی گسله های جنبا در منطقه ی جنوب خاوری دریای مازندران   90 93 تکتونیک حوراالسادات کامروا
تحلیل هندسه وجنبش شناسی تاقدیس ویژنان  90 93 تکتونیک علی ملایکه
بررسی سامانه گسلی آستارا(بخش جنوبی ) برپایه داده های زمین فیزیک وریخت زمین ساختی 90 93 تکتونیک میترا میرزایی
ریخت زمین ساخت ولرزه زمین ساخت بخش باختری سامانه گسلی خزر 90 93 تکتونیک مریم شهیدی علوی
چینه نگاری وبررسی پارامترهای مهندسی نهشته های کواترنری جنوب باختری کاسپین (مطالعه وموردی شهر انزلی)  90 93 چینه و فسیل ساره بهروی فر
بیو استراتیگرافی سازند میلا در برش شهمیرزاد با نگرش ویژه بر کنودونت¬های آن 90 93 چینه و فسیل سمیه سلیمانی
چینه¬نگاری سنگر، ریز چینه¬نگاری زیستی و محیط¬های رسوبی سنگهای پرمین در شمال غرب سنگسر، شمال سمنان 90 93 چینه و فسیل آمنه صدیقیان
زیست چینه¬ای و سنگ چینه¬ای سازند الیکا در برش شهمیرزاد، شمال سمنان 90 93 چینه و فسیل نوید طالبان
چینه نگاری سنگی ـ زیستی و بازسازی محیط رسوبی دیرینه سازند های جیرود ومبارک در شمال شهمیرزاد  90 93 چینه و فسیل میثم عباسی کلیمانی
بررسی رخساره ومحیط رسوبی دیرینه شمشک در شمال شهمیرزاد با توجه خاص با فونهای آمونیتی 90 93 چینه و فسیل عاطفه هاشمی سیاوشانی
پترولوژی سنگهای آتشفشانی ائوسن جنوب گردنه آهوان ـ خاور سمنان  91 94 پترولوژی صدیقه  اعتصامی
بررسی ژئوشیمی وپتروژنز سنگ های آتشفشانی اسیدی پلیوسن جنوب سولقان (خاور قم )  91 94 پترولوژی مهرنوش حیات غیبی
پترولوژی گدازه¬های آتشفشانی بازیک نئوژن در منطقه دستجرد (جنوب خاوری تفرش)  91 94 پترولوژی زهره سرباز
 بررسی نحوه توزیع ، پراکندگی وکانی شناسی عناصر نادر خاکی در کانسار آهن ـ آپاتیت اسفوردی ، محدوده بافق استان یزد  91 94 اقتصادی سارا ایران منش
پتانسیل اقتصادی نهشته های تبخیری بستر دریاچه ارومیه 91 94 اقتصادی نجمه داوری
مطالعه وارزیابی ژئوشیمیایی عناصر کمیاب شیلهای نفتی در ساختمان قالی کوه در زاگرس مرتفع  91 94 اقتصادی مریم فریدونی می آبادی
اکتشافات پتانسیل های معدنی ، سیالات درگیر و ژنز کانسنگ های معدنی در چهار گوش 1:100000 سارغنج  91 94 اقتصادی مهدی کریمی
بررسی ناهنجاری های ژئوشیمیایی تالاب انزلی از دیدگاه زمین شناسی اقتصادی و زیست محیطی 91 94 اقتصادی فریبا محمدپور
مطالعات ژئوشیمی وتعیین مخاطرات زیست محیطی در شهر زنجان  91 94 اقتصادی زهرا علیزاده
تحلیل ساختاری وکینماتیکی بقایای پالئو تتیس در گستره ی تایباد 91 94 تکتونیک علی انشایی
پالئوسایزمولوژی سامانه گسلی تبریز 91 94 تکتونیک جواد زرخواه صوفیانی
تجزیه و تحلیل ساختاری و ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی مخزن در یکی از میادین نفتی خلیج فارس 91 94 تکتونیک احسان کوثری
پالئوسایزمولوژی سامانه گسلی آستارا 91 94 تکتونیک ملیحه نوروزی
مطالعات مورفوتکتونیکی و بررسی تکتونیک فعال در گستره تهران 91 94 تکتونیک حوریه علی بیگی
بیواستراتیگرافی وپالئوژئوگرافی نهشته های پالئو سن ـ ائوسن در زون بندرعباس وشرق خلیج فارس 91 94 چینه و فسیل الناز اسکاشی
چینه نگاری سنگی وچینه نگاری زیستی سازند بازیاب در منطقه خور، ایران مرکزی 91 94 چینه و فسیل مصطفی آسه
بررسی لیتو استراتیگرافی وبایواستراتیگرافی سازند دبرسو (ایران مرکزی ـ خور)  91 94 چینه و فسیل نوید حقیقی اسبقی
بررسی همبری مرز کرتاسه – پالئوسن براساس فرامینیفرها در ناحیه خور 91 94 چینه و فسیل فاطمه مهدی خانی
پترولوژی سنگهای آتشفشانی ائوسن در محدوده شمال آق داغ ، شمال خاوری ابهر  92 95 پترولوژی میثم اکبری
بررسی پتروفابریکی سنگهای دگرگون جنوب محلات 92 95 پترولوژی سمیه رضایی نژاد
پترولوژی گدازه های جوان در محدوده کوه آلمالو داغ ـ کوه سلطان جنوب خاوری مهاباد، آذربایجان باختری 92 95 پترولوژی نفیسه صالحی سیاوشانی
پتروگرافی ، ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای آتشفشانی ائوسن در منطقه ابهر  92 95 پترولوژی سیده وجیهه میرحسینی
پتروگرافی ، ژئوشیمی و پترولوژی توده های نفوذی شمال شرق ابهر 92 95 پترولوژی فاطمه نیکوکار
ژئوشیمی و پتروژنز جوانترین گدازه های آتشفشان دماوند  92 95 پترولوژی لیلا محمدی آزاد
بررسی کانی سازی مس در منطقه حلب ونگاهی به چگونگی تشکیل آن  92 95 اقتصادی مرضیه اکبری
کانه زایی طلا وکنترل کننده های مربوطه در منطقه تفرش(محدوده زاغر) استان مرکزی  92 95 اقتصادی امید تخت اردشیر
کنترل کننده های شیمیایی وساختاری کانسار Pb-Zn-Cu باریک آب شمال خرم دره (استان زنجان ـ ایران) 92 95 اقتصادی حسین دودانگه
بررسی هاله های دگرسانی در اطراف گرانیت مغانلو و ارتباط آن با کانه زایی اپی ترمال مربوطه با استفاده از داده های ماهواره ای  92 95 اقتصادی امین سوری
بررسی و مقایسه بین آپاتیت های طارم و آپاتیت های ایران مرکزی وعناصر نادر خاکی موجود در آنها  92 95 اقتصادی محمدرضا  فتح الهی  
بررسی سامانه گسلی خزر (بخش خاوری) بر پایه داده های زمین فیزیک و ریخت زمین ساخت  92 95 تکتونیک سیده زهره اسدیان
پژوهش های لرزه شناسی باستانی برروی سامانه گسل خزر ، با تکیه بر روش پارینه لرزه شناسی، (سایت باستانی گوهر تپه ، بهشهر ـ مازندران)  92 95 تکتونیک زینب بختیاری زاده
هم سنجی و راستی آزمایی داده های ژئوفیزیکی ونشانه های ریخت زمین ساختی در "دشت صحنه ـ بیستون در خاور کرمانشاه  92 95 تکتونیک شیرین چیذری
هندسه وجنبش شناسی ساختارهای کششی گستره دلیجان  92 95 تکتونیک محمد عابدین
ارتباط بین ساختاریهای تکتونیکی و کانه زایی رگه ای معدن فلوئوریت کمر مهدی جنوب باختری طبس 92 95 تکتونیک مهتاب ملک محمودی
بررسی ساختاری و تحلیل شرایط دگرریختی در ناحیه قاسم آباد ، جنوب باختر کاشمر 92 95 تکتونیک فرید رحیمی دهگلان
بایواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند قم در گستره جنوب خاور دلیجان  92 95 چینه نگاری عبدالکریم زاهدی
چینه نگاری زیستی ـ سنگی و بررسی محیط رسوبی دیرینه سنگهای کرتاسه زیرین در شمال شرق عجب شیر 92 95 چینه نگاری پروانه زوار
تکتونواستراتیگرافی سنگ های پالئوزوییک در گستره شمال شرقی عجب شیر  92 95 چینه نگاری یاسر کریم تبار
زیست چینه نگاری و بازسازی محیط رسوبی  دیرینه سازند شمشک در شمال شرق عجب شیر( براساس پالینومورف ها)  92 95 چینه نگاری تینا نمیرانیان
پالینولوژی ، پالئواکولوژی و محیط دیرینه سازند سنگانه در برش دربند در مرکز کپه داغ   92 95 چینه نگاری شیوا نوری
زمین  ساخت پویا و توانمندی لرزه ای سرچشمه های لرزه زا در  شمال باختری کشور(بررسی های ریخت زمینساختی و پارینه لرزه شناسی)  92 95 دکتری تکتونیک محمد  فریدی
لرزه زمین ساخت و زمین ساخت فعال البرزخاوری وباختری  92 95 دکتری تکتونیک میثم کوه پیمای دیوشلی
مدل سازی ناهمسانگرد، ساخت تابع های گیرنده مصنوعی ومحاسبه  ضرایب جدایشی درلایه های زمین  93 96 دکتری تکتونیک کوروش لطیفی
پتروگرافی ، ژئوشیمی و پتروژنز سنگی آتشفشان سبلان قدیم  93 96 پترولوژی الهام اصفهانی
پتروگرافی ، ژئوشیمی و پتروژنز سنگی آتشفشان سبلان جوان 93 96 پترولوژی زهرا کتابی
پتروژنز سنگهای آتشفشانی اولترابازیک سارای (جزیره اسلامی )  93 96 پترولوژی شیرین کوهی
اکتشاف ژئوفیزیکی کانسار مس چشمه هادی (بردسکن ) با استفاده از روش Rs و IP  و تلفیق آن با نتایج حاصل از حفاری ها و آنالیز نمونه ها از دیدگاه زمین شناسی اقتصادی  93 96 اقتصادی مهسا ادیبی
بررسی کانی سازی اسکارن مس ، آهن در منطقه کاشان (دره رحیم ) با نگاهی به چگونگی تشکیل آن  93 96 اقتصادی ایمان  شجاعیان
 مطالعات کانه زایی کرومیت های علی آباد (شمال غرب سبزوار) و احتمال وجود فلزات گروه پلاتین در آن (دوارزن خراسان رضوی )  93 96 اقتصادی کلثوم  فانی چنار
بررسی امکان وجود عناصر نادر خاکی و زیرکن با استفاده از مطالعات ژئوشیمیایی و کانی سنگین در شرق روستای حاجی آباد ورقه زاویه  93 96 اقتصادی سید محمد حسین موسوی زاده
زمین ریخت شناسی زمین ساختی جنوب بینالود  93 96 تکتونیک مرتضی اکبری ریابی
برش عرضی ترازمند بینالود در گستره دولت آباد ـ نیشابور  93 96 تکتونیک روژین حمیدی
بررسی ساختاری و تحلیل دگرریختی در برش زمین شناسی درود ـ وکیل آباد ، خاور نیشابور  93 96 تکتونیک صبا دشتی چندانق
تکتونیک جوان پهنه خاوری ایران ، تلفیق داده های زمین شناسی ، لرزه شناسی ، ژئودتیک و مدلسازی فیزیکی  93 96 تکتونیک مرضیه رستمی قطارقویی
بررسی زمین شناسی ساختمانی معدن کرومیت علی آباد فرومد  93 96 تکتونیک اصغر رفیعی نیا
 بایواستراتیگرافی سازند دلیچای ( برش بقیع) در شمال باختری نیشابور با توجه خاص به داینو فلاژله و آمونیت ها (بینالود)  93 96 چینه نگاری پروین اسماعیلی