پتانسیل یابی شورابه سطحی دریاچه ارومیه براساس داده های اخذ شده از برداشت های میدانی زمستان ۹۷

( ۱ )
پتانسیل یابی شورابه سطحی دریاچه ارومیه براساس داده های اخذ شده از برداشت های میدانی زمستان ۹۷

مجری طرح: پژوهشکده علوم زمین

سال: 1398

هدف از انجام این تحقیق مطالعات و پایش کیفیت شورابه سطحی، زیر سطحی و نمک ها در فصول تر و سالی و خشک سالی، بررسی پتانسیل املاح اقتصادی شورابه های محیط پلایایی - دریاچه ای، ارتباط کانی ها و املاح تبخیری با شورابه ها و تعیین ارزش اقتصادی شورابه دریاچه ارومیه جهت استحصال می باشد. با توجه به اهمیت اکولوژیکی، ارزش اقتصادی و لیمونولوژی دریاچه ارومیه در سطح ملی و بین المللی و از سوی دیگر مشکلات عدیده ای که گریبان گیر اکوسیستم دریاچه ارومیه گردیده است، ضرورت تحقیق و بررسی بیشتری که مطابق با آخرین تغییرات دریاچه باشد، احساس می گردد. مهم ترین هدف مطالعه در این پروژه شناسایی ترکیب شیمیایی نمک ها، شورابه دریاچه و کمک به احیای دریاچه ارومیه با ایجاد فرصتی مناسب جهت معیشت جایگزین می باشد. لازم به ذکر است این پروژه بر اساس قرارداد فی ما بین ستاد احیا دریاچه ارومیه (دانشگاه شریف) و پژوهشکده علوم زمین مبنی بر مطالعات پتانسیل یابی املاح دریاچه ارومیه تعریف شده است.

کلید واژه ها: دریاچه ارومیه پتانسیل یابی شورابه سطحی احیای اکولوژی پژوهشکده علوم زمین