مطالب مرتبط با کلید واژه

زمین ایران


مقالات علمی سال ۱۳۹۷

مقالات علمی سال ۱۳۹۷

1.عبدی،ل؛ رضاییان لنگرودی، س؛ لک، ر.( 1396). "مقایسه خصوصیات هیدروشیمیایی و نحوه تکامل شورابه در پلایای میقان و حوض سلطان". فصلنامه کواترنری ایران، دوره3، شماره          2، 191ـ4،2. 2. رحیمی، ف؛ شیخ الاسلامی،م.ر؛  طاهری، ج؛ قاسمی، م.ر.( 1396). " تحلیل کرنش نهایی ...