کاربرد داده های ماهواره ای در حوزه های مختلف زمین شناسی

کاربرد داده های ماهواره ای در حوزه های مختلف زمین شناسی

دکتر جلال کرمی، استادیار گروه سنجش از دور و GIS، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدرس 

زمان: یکشنبه 6 شهریور 1401 ساعت  20

 

 

کلید واژه ها: کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی پژوهشکده علوم زمین