جشنواره آب، آیین افتتاحیه: همایش کوهرنگ مادر آب

جشنواره آب، آیین افتتاحیه: همایش کوهرنگ مادر آب

سومین جشنواره از روز آب تا نوروز آب

13 اسفند- 2 فروردین

دانشگاه تهران

کلید واژه ها: پژوهشکده علوم زمین یونسکو کرسی یونسکو در بازیافت آب جشنواره آب دانشگاه تهران