انتصاب مهندس علیرضا امری کاظمی به مدیریت ژئوپارک جهانی قشم به عنوان عضو شورای عالی شبکه جهانی ژئوپارک یونسکو


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: یونسکو کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی پژوهشکده علوم زمین