بیست و ششمین همایش و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی؛ ژئوماتیک ۱۴۰۰

 

بیست و ششمین همایش و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی؛ ژئوماتیک ۱۴۰۰

 

زمان برگزاری 3 و 4 اسفند 1400

لینک: http://conf.ncc.gov.ir

کلید واژه ها: ژئوماتیک نقشه برداری یونسکو