مایعی مرموز در گسل زمین شناسی : خطر رخداد یک زمین لرزه بسیار سترگ در کرانه های باختری ایالت متحده؟

لینک 

تصاویر کف اقیانوس حفره‌ای را نشان می‌دهد که مایع داغی را در 80 کیلومتری سواحل اورگان، ایالات متحده به بیرون پرتاب می‌کند. منبع: دانشگاه واشنگتن دانشمندان در حال آماده شدن برای یک زلزله احتمالی با بزرگی بزرگ هستند که در صورت ایجاد می تواند منطقه وسیعی را ویران کند. اگر این اتفاق بیفتد، چندین شهر در امتداد ساحل شمال غربی ایالات متحده را ویران خواهد کرد...

کلید واژه ها: کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی پژوهشکده علوم زمین