میراث فرهنگی و اقلیم

فلات مرکزی ایران در کواترنر پایانی:

پردازشی نوین بر داده های زمین شناسی، باستان شناسی و تاریخی

سخنرانی دکتر حمید نظری، دانشیار پژوهشکده علوم زمین و رئیس کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناسی ساحلی  

زمان: دوشنبه 29 فروردین 1401

ساعت: 16 تا 19

لینک نشست: http://vroom.ut.ac.ir/archaeology

کلید واژه ها: پژوهشکده علوم زمین یونسکو میراث فرهنگی و اقلیم دکتر حمید نظری