لرزه خیزی، لرزه زمین ساخت و تحلیل خطر زلزله و سونامی در منطقه مکران و جنوب فلات ایران

زمان: سه شنبه 1401/09/29 ساعت: 14 

مکان: طبقه سوم اتاق 333

لینک:

meeting.iiees.ac.ir/Makran

کلید واژه ها: کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی پژوهشکده علوم زمین