گفتگوی دکتر جلال کرمی در مورد کاربرد داده های ماهواره ای در حوزه های مختلف زمین شناسی

گفتگوی دکتر جلال کرمی در مورد کاربرد داده های ماهواره ای در حوزه های مختلف زمین شناسی

کلید واژه ها: کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی پژوهشکده علوم زمین