تحلیل خطر زمین لرزه


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی پژوهشکده علوم زمین یونسکو