پنل آب اقلیم تمدن

پنل آب اقلیم تمدن

کرسی یونسکو در بازیافت آب

ساعت برگزاری: 9:00 - 12:30

تاریخ برگزاری: 1400/12/16

لینک: https://www.skyroom.online/ch/lak1345/waterfestval16

 

کلید واژه ها: پژوهشکده علوم زمین یونسکو کرسی یونسکو در بازیافت آب پنل آب اقلیم تمدن جشنواره آب