برگزار گردید: کارگاه تحلیل خطر زمین لرزه

برگزار گردید: کارگاه تحلیل خطر زمین لرزه  

کلید واژه ها: کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی پژوهشکده علوم زمین