اثر تجمعی تغییر اقلیم و فعالیتهای انسانی بر تراز آب دریای خزر و بازخورد آن بر محیط زیست و بهره برداری اقتصادی

 

اثر تجمعی تغییر اقلیم و فعالیتهای انسانی بر تراز آب دریای خزر و بازخورد آن بر محیط زیست و بهره برداری اقتصادی

سه شنبه 1402/01/29 ساعت 12-10

سخنران: دکتر حمید علیزاده لاهیجانی

https://www.skyroom.online/ch/inioas/workshop

 

کلید واژه ها: کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی پژوهشکده علوم زمین