برگزار شد: نشست تخصصی: "گذشته، حال و آینده دریای خزر، آینده پژوهی"

 

کلید واژه ها: کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی پژوهشکده علوم زمین روز ملی دریای خزر یونسکو دکتر حمید نظری