بیست و پنجمین همایش ملی انجمن زمین شناسی ایران

بیست و پنجمین همایش ملی انجمن زمین شناسی ایران در داریخ 5 و 6 بهمن ماه 1401 در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار می گردد.

کلید واژه ها: کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی پژوهشکده علوم زمین