بازدید علمی از سیل امامزاده داوود بررسی علل، اثرات و راهکارهای مقابله و سازگاری با مخاطره سیلاب

در تاریخ 5 شهریورماه، از سوی پژوهشکده علوم زمین، کرسی یونسکو مخاطرات زمین شناختی ساحلی و دفتر زمین شناسی دریایی بازدید علمی از سیل امامزاده داوود به عمل آمد که نتایج ارزشمندی پیرامون راهکارهای مقابله و کاهش آسیب در مقابله با چنین رویدادی اخذ گردید. در همین خصوص حجم آسیب های ناشی از سیلاب اخیر، نقطه آغازی سیلاب، عوامل و دستکاریهای بشر که مسبب تخریب و زیان شده است، را بررسی کردند. پس از بررسی های انجام شده، راهکارهای عملیاتی برای بازسازی و کاهش خسارت ناشی از سیلاب ارائه گردید.

 

کلید واژه ها: کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی پژوهشکده علوم زمین