برگزار گردید: وبینار شصتمین زلزله بوئین زهرا

 

کلید واژه ها: کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی پژوهشکده علوم زمین