سخنرانی دکتر حمید نظری، رییس کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی در همایش کوهزاد دوسالانه البرز برگزار گردید

Geodynamic and Recent kinematics in south Caspian Basin

سخنرانی دکتر حمید نظری رییس کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی

در همایش کوهزاد دوسالانه البرز  برگزار گردید

کلید واژه ها: پژوهشکده علوم زمین دکتر حمید نظری یونسکو کرسی یونسکو همایش کوهزاد