اولین رویداد بررسی چالشها و راهکارهای اشتغال زایی دانش بنیان در علوم زمین


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: کرسی یونسکو کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی پژوهشکده علوم زمین