نخستین همایش معدن و زمین شناسی کشور با محوریت نقش بانوان

علوم زمین در خدمت جامعه 

نخستین همایش معدن و زمین شناسی کشور با محوریت نقش بانوان

کلید واژه ها: هفته معدن نقش بانوان پژوهشکده علوم زمین یونسکو کرسی یونسکو دکتر راضیه لک