تحلیل خطر زمین لرزه


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی یونسکو پژوهشکده علوم زمین