پنل آب، تصاویر ماهواره ای هوش مصنوعی

پنل کاربرد هوش مصنوعی در تصاویر مصنوعی

کرسی یونسکو در بازیافت آب

ساعت برگزاری: 9:30 - 12:30

تاریخ برگزاری: 1400/12/21

لینک: https://www.skyroom.online/ch/lak1345/waterfestival21

کلید واژه ها: پژوهشکده علوم زمین یونسکو کرسی یونسکو در بازیافت آب جشنواره آب هوش مصنوعی آب اقلیم تمدن