همایش آنلاین گرامیداشت هفته صنعت و معدن با محوریت چالشهای موجود در اکتشاف مواد معدنی

تاریخ برگزاری: سه شنبه 1401/4/7 

ساعت 14 الی 17 

لینک ورود: 

http://elearning.etmeo.ir/explorationchallenges/

کلید واژه ها: کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی یونسکو پژوهشکده علوم زمین