نشست تخصصی: "گذشته، حال و آینده دریای خزر، آینده پژوهی"

کلید واژه ها: کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی پژوهشکده علوم زمین یونسکو روز ملی دریای خزر دکتر حمید نظری