گزارش رویداد یک روزه بررسی چالشهاو فرصتهای اشتغالزایی در علوم زمین


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشکده علوم زمین کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی یونسکو علوم زمین