ردیابی پوشش گیاهی و تمدن از اواخر عصر برنز در دره هلیل رود

ردیابی پوشش گیاهی و تمدن از اواخر عصر برنز در دره هلیل رود

وبینار زمین شناسی و آب و هوای دیرینه

زمان برگزاری 25 تیر 1401

ساعت 12

لینک ورود: 

http://join.skype.com/EPdMPdPv5mUU

کلید واژه ها: کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی پژوهشکده علوم زمین یونسکو هلیل رود