سنگ شناسی دگرگونی، مفاهیم و وازه ها (شامل اطلس تصاویر میکروسکوپی)

نویسنده: دکتر مرتضی خلعت بری جعفری