زمین شناسی بخش شمالی خلیج فارس (با نگرشی بر کانی شناسی و اجزای رسوبی آن)

 

      تالیف:

  • دکتر رضا بهبهانی 
  • دکتر راضیه لک