پارینه لرزه شناسی

پارینه لرزه شناسی 

مترجم: دکتر حمید نظری - دکتر منوچهر قرشی