راهنمای برداشت و تهیه نقشه و گزارش زمین شناسی در مقیاس ۱:۲۵۰۰

 

نویسنده: دکتر جلیل قلمقاش